Gjennomgått i samarbeid med Teknisk kommunikasjon 15. desember 2022

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

Arbeidsoppgaver

Ein teknisk forfattar, også kalla dokumentar eller informasjonsutviklar, jobbar med å gjere vitskapeleg og teknisk informasjon forståeleg.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein teknisk forfattar:

  • skrive og utarbeide brukarrettleiingar, handbøker, katalogar, instruksjonsbøker, videoproduksjonar, nettbaserte hjelpefiler og kursmateriale
  • omsette eksisterande materiale
  • korrekturlese arbeid
  • teste programvare
  • halde ved like lister over fagterminologi
  • planlegge og redigere tekniske rapportar, og legg til rette for bruk av illustrasjonar, bilete og andre nødvendige element

Målet er å presentere vanskeleg og avansert informasjon på ein enkel og lettfatteleg måte. Både ekspertar innanfor dei ulike fagområda og personar med liten førehandskunnskap skal kunne lese og forstå informasjonen.

Tekniske forfattarar kan jobbe innanfor ei rekke forskjellige felt. Mange produksjonsbedrifter har behov for tekniske forfattarar til å lage bruksrettleiingar for til dømes hyller, senger og liknande. Andre tekniske forfattarar kan til dømes jobbe med å lage brukarmanualar for IT-programvare. I alle høve er det viktig med nøyaktigheit og forståing for brukarbehova.

Med stadig utvikling av ny teknologi og nye produkt er behovet for tekniske forfattarar stort. Det er få bedrifter som har eigne tekniske forfattarar. Mange produksjonsbedrifter vel å leie dei inn, enten frilansarar eller frå firma som tilbyr denne tenesta.

Kor jobbar tekniske forfattarar?

Tekniske forfattarar jobbar enten i verksemder som leverer fysiske produkt eller programvare, eller i verksemder som sel dokumentasjonstenester. Du kan arbeide på eige kontor, eller på arbeidsplassen til dei du skal dokumentere for. Ofte arbeider du i samarbeid med eit team. Det er også mogeleg å arbeide som frilansar.

Korleis er det å jobbe som teknisk forfattar?

Intervjuer

Teknisk forfatter Mathias Moe står og smiler i kameraet. Han har mørkt, kort hår og har på seg en hvit skjorte

Teknisk forfatter

Mathias Moe

Jeg har hatt en lidenskap for tekst hele livet, sier teknisk forfatter Mathias. Han kan jobbe fra hvor som helst i verden, så lenge han har tilgang til internett.

Viktige eigenskapar for ein teknisk forfattar

Som teknisk forfattar må du vere i stand til å legge fram informasjon på ein presis og logisk måte. Nysgjerrigheit, kreativitet og generelt god allmennkunnskap kjem godt med. Du bør ha høg kompetanse innanfor det fagområde du skriv om, eller eventuelt god evne til å sette deg inn i nye fagområde. Det er viktig å ha god evne til å formidle informasjon på ein lettfatteleg måte.

Du bør også like å arbeide saman med andre, sidan mykje av jobben består av å samle informasjon frå fagekspertar.

Den tekniske dokumentasjonen blir ofte skriven på engelsk. Du bør difor vere god i engelsk og ha god digital innsikt.

Korleis utdannar du deg til teknisk forfattar?

Det finst inga utdanning innan teknisk kommunikasjon i Noreg. Mange andre land tilbyr derimot denne utdanninga.

I Noreg kan det vere verdt å vurdere ei utdanning innanfor til dømes kommunikasjon, journalistikk eller språk. Det er også svært viktig å ha høg kompetanse innan spesialfelt, noko du får ved å ta ei fag innan ingeniørfag eller IT. Mange tekniske forfattarar har utdanning innan enten kommunikasjon eller ingeniørfag, attpå ei stor interesse for, eller også utdanning i, det andre faget.

Etter- og vidareutdanning
Ei kvar form for kompetanseutvikling er nyttig for tekniske forfattarar. Kurs og tilbod om vidareutdanning kan derfor vere av interesse. 

Bedrifter: Kor jobbar tekniske forfattarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med tekniske forfattarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3491129 - TEKNISK FORFATTER

Andre yrke

En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.