Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 20. april 2021

Spesialpedagog

Ein spesialpedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Arbeidsoppgaver

Spesialpedagogen er spesialist i å leggje til rette for menneske med spesielle læringsbehov.

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettingar, som for eksempel psykososiale vanskar, spesifikke lærevanskar (lese- og skrivevanskar, matematikkvanskar eller språkvanskar), synsvanskar, høyrselsvanskar, generelle lærevanskar (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som ei støtte for læraren. Spesialpedagogen kan kartleggje elevens vanskar, og så tilpasse aktivitet eller undervisning, arbeids- og opplæringsplanar og bruk av hjelpemiddel for eleven. Opplæringsplanen følgjast opp i samarbeid med læraren. 

Det er også vanleg at spesialpedagogar samarbeider med og rettleiar andre vaksne som personen har rundt seg til dagleg, for eksempel lærarar, førskolelærarar og foreldre. Spesialpedagogar samarbeider også med pedagogisk-psykologisk teneste (PPT).

Spesialpedagogar tilsett i undervisningsstillingar i skulen er oftast lærarutdanna som har valt spesialpedagogikk som emne i grunnutdanninga eller som vidareutdanning. Har du berre bachelor eller mastar i spesialpedagogikk, kan du bli tilsett som assistent eller andre stillingar i skulen. Vil du bli lærar, kan du eksempelvis ta lærarutdanning og søka innpass om spesialpedagogikk i grunnutdanninga. Det er mellom anna mogleg å ta master i spesialpedagogikk i grunnskulelærarutdanninga.

Ein del spesialpedagogar har spesialisert seg innanfor eit bestemt fagområde, for eksempel logopedisynsskadar, høyrselsskadar og utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagogar ?

Spesialpedagogar jobbar gjerne i barnehagen og skulen, men kan jobbe på alle nivå. Mange spesialpedagogar jobbar på utdanningsinstitusjonar spesielt tilrettelagt for barn, unge og vaksne med spesielle læringsbehov. Mange jobbar òg i pedagogisk-psykologisk rådgivingsteneste (PPT), NAV, kompetansesenter eller i helse- og spesialsektoren der det er behov for personar med kompetanse til å hjelpe personar i spesielle livssituasjonar.

Spesialpedagogar kan òg arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjonar og med forsking.

Intervjuer

Portrettbilde av Maria Skogly

Spesialpedagog

Maria Skogly

Som spesialpedagog er man ettertraktet i arbeidsmarkedet, forteller Maria Skogly.

Viktige egenskaper

Evne til å lære bort og å sjå ein person sine styrkar og særskilde behov, er viktig for spesialpedagogar. Det er nyttig å vere god til å kommunisere, samarbeide og til å planleggje.

Ein spesialpedagog må ha mykje tolmod og forståing. Du må også ha kjennskap til korleis menneske fungerer, og vere glad i å omgåast menneske.

Lønn

Utdanning

De som jobber som spesialpedagogar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant spesialpedagogikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 824299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, forskerutdanning
 • 824204 - Ph.d.-program, spesialpedagogikk
 • 824203 - Dr.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824202 - Dr.philos.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824201 - Dr.scient.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 725302 - Lærerspesialist, spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 724299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 724209 - Master, spesialpedagogikk, 1½-årig
 • 724207 - Master, spesialpedagogikk, toårig
 • 724204 - Hovedfagskandidat, spesialpedagogikk
 • 724203 - Cand.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 625304 - Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 624206 - Videreutdanning, spesialpedagogikk
 • 624205 - Bachelor, spesialpedagogikk, treårig
 • 624202 - Spesialpedagogikk, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med spesialpedagogar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2340106 - KLINISK PEDAGOG (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.