Kvalitetssikret av TietoEVRY 03. februar 2022

Nettverksteknikar

Ein nettverksteknikar feilsøker, driftar og forbetrar datanettverk.

Arbeidsoppgaver

Som nettverksteknikar driftar du nettverk og jobbar systematisk for å forbetre ytinga på system. Nettverksteknikaren bør ha god kjennskap til og kunne samanlikne ulike tekniske løysingar for å sikre at bedrifta har eit optimalt nettverkssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein nettverksteknikar:

 • planlegge, installere og konfigurere nettverk
 • konfigurasjonsendringar og feilsøking ved endringar på eksempelvis servarar og skytenester
 • sikre at nettverkssikkerheita er varetatt, til dømes at lokale nettverk er kopla opp mot internett på ein sikker måte og at brannmurteknologien er forsvarleg
 • nettverksdesign, planlegging og leiing av IT-prosjekt
 • kontakt med kundar og leverandørar

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksadministrator har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitektar og eksterne leverandørar.

Du bør meistre teknisk engelsk, da brukarrettleiingar ofte er på engelsk.

Kor jobbar nettverksteknikarar?

Nettverksteknikarar jobbar i store og mellomstore bedrifter.

Intervjuer

En mann i mørkeblå t-skjorte sitter foran en pc innendørs

Nettverkstekniker

Karl Jhudiel Silvano Hansen

– Det er alltid etterspørsel etter nettverksteknikere, forteller Karl.

Viktige eigenskapar

Ein nettverkstekniker må vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk, målretta og nøyaktig, og vere i stand til å planlegge, ta avgjersler, leie og følge opp.

Lønn

Utdanning

Det finst ingen bestemt utdanning for å bli nettverksteknikar. Du kan eksempelvis utdanne deg på vidaregåande nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskolar og universitet.

Dei som jobbar som nettverksteknikarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 654129 - Bachelor, drift av nettverk og datasystemer, treårig
 • 554144 - Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig
 • 554104 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon
 • 554113 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554164 - Fagskoleutdanning, nettverk- og systemadministrasjon, 120 studiepoeng
 • 554122 - Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig
 • 554127 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig
 • 554128 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder
 • 554129 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig
 • 554123 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder
 • 554124 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 554126 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig
 • 554130 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig
 • 754122 - Master, nettverks- og systemadministrasjon, toårig
 • 554108 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, 1½-årig
 • 554109 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, ettårig
 • 554110 - Fagskoleutdanning, Cisco-konsulent, halvårig

Bedrifter som ansetter nettverksteknikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med nettverksteknikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
 • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeidar

Ein IKT-servicemedarbeidar jobbar med drift og vedlikehald av nettverk og programvare, brukarstøtte og service.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.
Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-konsulent

Ein IT-konsulent har svært gode kunnskapar om datateknologi.
Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemiingeniør

Ein kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosessar.
Kjemiker

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddelar.