Kvalitetssikret av Den norske kirke 25. september 2020

Prest

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Arbeidsoppgaver

Prest er tittelen på ein person som leiar dei kirkelege ritual og handlingar i ei kyrkje. I Noreg jobbar prestar flest i Den norske kyrkja. Mange andre trussamfunn bruker gjerne tittelen pastor i staden for prest.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein prest:

 • førebu og halde gudstenester
 • kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd
 • samtaler med menneske som skal gifte seg, døype barna sine eller ha konfirmantførebuing
 • ha tillitsfulle samtaler/sjelesorg med menneske i ulike livssituasjonar
 • administrative oppgåver/kontorarbeid og møte i forskjellige råd og utval

Menighetsprestene i Den norske kyrkje har stillingsbetegnelsene sokneprest, kapellan og prostiprest.

Soknepresten leier kyrkjetenestene i eit sokn eller i ein kyrkjelyd, og har ofte plass i kyrkjelydsrådet. Ein sokneprest tilsettast av bispedømmerådet. Dei andre prestane i kyrkjelyden, som er administrativt underlagt soknepresten, kallast oftast kapellan.

Institusjonspresten, for eksempel ein sjukehusprest eller ein fengselsprest, har varierte arbeidsoppgåver etter behov. Sjelesorg for brukarar, pårørande og tilsette er ein vesentleg del av jobben. Institusjonsprestane held også gudstenester og kirkelege handlingar. Institusjonspresten er fagperson på sorgarbeid og krisehandtering, og jobbar også tverrfagleg i team med andre tilsette på institusjonane.

Andre stillingsnemningar innanfor presteyrket er sjømannsprest, misjonsprest og studentprest. Som prest i Den norske kyrkja blir du ordinert til presteteneste av biskopen.

Hvor jobber prestar ?

Som prest kan du arbeida i ein av dei rundt 1200 sokna (forsamlingane) her i landet eller ha andre stillingar i Den norske kyrkja. Du kan òg vera tilsett i utdanningsinstitusjonar, fengslar, Forsvaret, ved sjukehus eller i frivillige organisasjonar. Du kan òg arbeida utanlands i Sjømannskyrkja.

Intervjuer

Portrett av prest Kristin Jenssen utenfor kirken, kledd for gudstjeneste

Prest

Kristin Jenssen

Å få ta del andre menneskers store begivenheter og overganger i livet, er noe av det Kristin setter størst pris på i jobben.

Viktige egenskaper

Ein prest arbeider med menneske, det kan vere nokon som skal døype sine barn, gifte seg eller nokon som har fått ein dødsbodskap. Det inneber at ein prest møter med menneske i kjensleladde situasjonar. Det betyr at presten må vere flink til å lytte, skape tillit, ha evne til å tolke situasjonar, formidle bodskap, ha evne til innleving og vere omsorgsfull.

Ein prest må ha eit personleg forhold til kyrkja og hennar bodskap.

Lønn

Utdanning

For å bli prest må du ta embetseksamen i teologi, ein såkalla cand. theol-grad og praktisk teologisk seminar. Dette er ei utdanning som tar seks år og som til saman gir 360 studiepoeng. Det er òg mogleg å bli prest ved å ta ei master i teologi kombinert med eittårig praktisk-kirkelig utdanning.

De vanligste jobbene blant teologar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 814203 - Dr.theol.-utdanning, religionsfag
 • 714222 - Master, teologi, femårig
 • 714220 - Cand.theol.-utdanning, treårig
 • 714211 - Praktisk-teologisk seminar, ettårig
 • 714205 - Cand.theol.-utdanning, seksårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med prestar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2560125 - PROSTIPREST
 • 2560121 - PASTOR
 • 2560117 - PREST
 • 2560114 - DØVEPREST
 • 2560113 - FELTPREST
 • 2560112 - FENGSELSPREST
 • 2560111 - SJØMANNSPREST
 • 2560110 - INSTITUSJONSPREST
 • 2560109 - MISJONSPREST
 • 2560106 - KAPELLAN
 • 2560104 - SYKEHUSPREST
 • 2560103 - SOGNEPREST
 • 2560102 - PROST
 • 2560101 - DOMPROST

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.
Fysioterapeut.

Fysioterapeut

Fysioterapeutar jobbar med kropp og rørsle for å fremme god helse.
Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

Ein gestaltterapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.
Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferdskonsulent

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.
Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdommar og fødselshjelp.
Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.