Gjennomgått i samarbeid med Norsk kjemisk selskap 13. september 2023

Kjemikar

Ein kjemikar undersøker korleis verda rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddelar.

Arbeidsoppgaver

Ein kjemikar har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å lage nye stoff og materialar som kan brukast i utvikling av nye legemiddel eller materialar med spesielle eigenskapar. Jobben som kjemikar er variert, og mykkje av arbeidet finn stad på eit laboratorium. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kjemiker:

 • gjennomføre prøver, undersøkingar og analyser
 • arbeid på laboratorium
 • kartleggjing, risikovurdering, konsekvensutgreiing, utarbeiding av kvalitetsstandardar
 • miljøovervaking

Ofte er kjemikaren ein del av et team og jobbar derfor i tett samarbeid med andre kjemikarar. Kjemikarar jobbar også i tverrfaglege team saman med biologar, fysikarar, bioteknologar og andre fagpersonar innan naturfag.

Avhengig av kva for ei utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemikar jobbe med ein rekke ulike fagområde. Det kan mellom anna vere materialar, energi, nanoteknologi, teoretisk kjemi, biokjemisk kjemi, geologisk kjemi og radiokjemi. Du kan velje å fokusere på det fagområdet som interesserer deg mest, og utvikle ekspertise innan det feltet. 

 

Kor jobbar kjemikarar?

Kjemikarar kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemikar kan du også jobbe på sjukehus, i rådgivningsfirma, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlege forvaltninga. Kjemikarar kan også jobbe med forsking og undervisning.

Korleis er det å jobbe som kjemikar?

Intervjuer

Portrett av kjemiker Frøydis Sved Skottvoll

Kjemiker

Frøydis Sved Skottvoll

Det føles veldig meningsfylt å vite at jeg både kan hjelpe andre mennesker, og også kloden, forteller kjemiker Frøydis Sved Skottvoll

Viktige eigenskapar for ein kjemikar

Som kjemikar bør du ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglege problemstillingar, og evne til analytisk tenking. Nøyaktigheit og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Kva tener kjemikarar?

Korleis utdannar du deg til kjemikar?

Kva for ei utdanning er vanlegast for kjemikarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar kjemiutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 752214 - Master, kjemi, toårig
 • 752210 - Sivilingeniørutdanning, kjemi
 • 752202 - Cand.scient.-utdanning, kjemi
 • 7522 - Kjemiske fag
 • 652201 - Høgskolekandidat, analytisk kjemi, treårig
 • 652211 - Bachelor, ingeniørfag, kjemi, treårig
 • 652204 - Høgskoleingeniørutdanning, kjemi, treårig
 • 652205 - Ingeniørutdanning, kjemi, toårig
 • 855209 - Ph.d.-program, materialteknologi
 • 552201 - Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk

Bedrifter: Kor jobbar kjemikarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kjemikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 2113111 - FORSKER (KJEMIKER)
 • 2113110 - SENIOR KONSULENT (KJEMI)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2113107 - KJERNEKJEMIKER
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 2113104 - SENIORANALYTIKER (KJEMI)
 • 2113103 - BIOKJEMIKER
 • 2113102 - KJEMIKER
 • 2113101 - GEOKJEMIKER
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 3115124 - FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI)
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)

Andre yrke

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.

Relaterte lenker