Gjennomgått i samarbeid med utdanning.no 23. april 2024

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Arbeidsoppgaver

Tenesta heimehjelp kallast no for praktisk bistand. 

Som heimehjelp gir du praktisk bistand til menneske som treng hjelp til å meistra dagleglivet, på grunn av alder, sjukdom eller spesielle behov. 

Vanlege arbeidsoppgåver for heimehjelp:

 • reingjering
 • matlaging
 • innkjøp
 • vask av klede
 • i tillegg kan heimehjelpa gi omsorg og hjelpa til med personleg stell.


Hensikta med heimehjelp er at brukarane skal klara å bu i sin eigen heim, sjølv om dei har behov for hjelp til ulike gjeremål. Brukarmedverknad og behovet til brukarane er sentralt i alt omsorgsarbeid.

Det er ein flytande overgang mellom oppgåvene som heimehjelp og heimesjukepleie utfører, med tanke på personleg stell. Det er òg nær overgang til helsefagarbeidar og personleg assistent. Medan helsefagarbeidaren har fagbrev, er heimehjelp og personleg assistent ofte tilsette utan formell kompetanse i helsefag. 

Du kan rekna med å jobba turnus.

Kor jobbar heimehjelparar?

Heimehjelpa jobbar heime hjå folk, og er tilsett i kommunen eller i ei privat bedrift.

Intervjuer

Portrett av hjemmehjelp Lill Finstad i Moss kommune.

Hjemmehjelp

Lill Marion Finberg

I jobben som hjemmehjelp møter Lill Marion mange koselige mennesker, som av ulike årsaker trenger praktisk hjelp i hjemmet.

Viktige eigenskapar

Som heimehjelp må du vere glad i menneske. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre, og du må vise omsyn og respekt. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

Lønn

Utdanning

I dag er det inga formell utdanning for å bli hjemmehjelp, men relevant fagbrev kan krevjast. Ofte vert det kravd førarkort klasse B.

Dei som jobbar som heimehjelparar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter heimehjelparar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med heimehjelparar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5133101 - HJEMMEHJELPER
 • 5133107 - ASSISTENT (HJEMMEHJELP)
 • 5133106 - SONELEDER (HJEMMEHJELP)
 • 5133104 - DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP)
 • 5133103 - HJEMMEHJELPSLEDER
 • 5133102 - HJEMMEHJELPSFORMIDLER
 • 1228112 - DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELPSTJENESTEN)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.