Kvalitetssikret av Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av Intensivsykepleiere 26. februar 2021

Intensivsjukepleiar

Ein intensivsjukepleiar behandlar og pleier pasientar med akutte eller kritiske sjukdommar og skadar.

Arbeidsoppgaver

Intensivsjukepleiarar er autoriserte sjukepleiarar med spesialisering i intensivsjukepleie.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein intensivsjukepleiar:

  • behandle akutt eller kritisk sjuke pasientar kor situasjonen oftast er livstruande og kompleks, og sjukdomstilstanden kan endre seg raskt. 
  • Kontinuerleg overvaking og pleia for å halda oppe livsviktige funksjonar hos pasienten.

Ein intensivavdeling er høgteknologisk og yrkt krev bruk av svært avansert medisinsk utstyr.

Som intensivsjukepleier har du eit sjølvstendig sykepleierfaglig ansvar. Du skal handla forsvarleg, vareta pårørande og sikra autonomien til pasienten, integritet og rettar. Det betyr at du skal vareta den alvorleg kritisk sjuke pasienten og pårørande dens på ein omsorgsfull og forsvarleg måte. Intensivsjukepleiaren jobbar med behandlande, helsefremmende, førebyggande, lindrande og rehabiliterande tiltak.

Som intensivsjukepleiar jobbar du tett med andre yrke, som for eksempel anestesilegar, intensivmedisinarar, fysioterapeutarkirurgar og liknande. 

Hvor jobber intensivsjukepleiarar ?

Intensivsjukepleiarar arbeider på mange ulike avdelingar på sjukehus, for eksempel intensiv-, postoperativ-, overvåkings-, barneintensiv-, nyfødd- eller brannskadeavdelingar. Nokre arbeider ved ein thorax- eller nevrokirurgisk avdeling.

Intensivsjukepleiarar kan òg arbeide i akuttmottak, i ambulansetenesta, på poliklinikkar, på plattformer eller båtar. Ein del underviser også.

Intervjuer

Portrett av intensivsykepleier Christina i uniform

Intensivsykepleier

Christina Dahlgård Andersen

– Det er ikke vanskelig å få jobb som intensivsykepleier i det hele tatt, sier Christina Dahlgård Andersen.

Viktige egenskaper

Ein intensivsjukepleiar arbeider ofte under press og må vere i stand til å takle krevjande og stressande situasjonar. Du må vere flink til å samarbeide og kommunisere godt og kunne vareta pasient og pårørande på ein omsorgsfull måte. Du må ha god fagleg innsikt og kunne formidle ein bodskap på ein klar, korrekt og effektiv måte.

Lønn

Utdanning

For å bli intensivsjukepleiar må du først ta bachelorgrad i sjukepleie, jobbe i to år som sjukepleiar og så spesialisere deg. 

De vanligste jobbene blant sjukepleiarar med vidareutdanning i intensivsjukepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 661111 - Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie
  • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med intensivsjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.