Kvalitetssikret av Pressefotografenes Klubb 09. mai 2019

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Arbeidsoppgaver

Som fotojournalist formidlar du nyheiter og journalistiske forteljingar gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe aleine eller i team med andre journalistar.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendingar på ein mest mogleg objektiv og sannferdig måte, ofte med eit kreativt blikk, men alltid innanfor rammene for pressa sine etiske normer. 

  Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotojournalist:

  • oppsøke hendingar eller personar som er aktuelle i mediebiletet
  • reagere raskt og ta bildet i rette augeblinken
  • vurdere kva bilde som skal brukast
  • redigere og handsame bilde
  • filme og lage video
  • gjere etiske og kjeldekritiske val og vurderingar
  • selje inn bilde og video til oppdragsgivarar

   

  Hvor jobber fotojournalistar?

  Fotojournalistar kan jobbe i mediebedrifter som avisar, magasin eller vekeblad. Nokre fotojournalistar er fast tilsett i mediebedrifter, men det er vanlegare å arbeide frilans som sjølvstendig næringsdrivande for ulike oppdragsgivarar.

  Intervjuer

  Adrian Nielsen poserer foran en blå bakgrunn.

  Fotojournalist

  Adrian Nielsen

  – Din suksess som fotojournalist bestemmes ikke av det som står på vitnemålet, men hva du bruker tiden og nysgjerrigheten din på, sier Adrian Nielsen.

  Viktige egenskaper

  Ein fotojournalist må vere kreativ og nysgjerrig på samfunnet og menneske. Å vere god på kommunikasjon er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dei til å slappe av framfor kamera.

  Lønn

  Utdanning

  Etter- og vidareutdanning
  I Noreg er det ikkje noko utdanningstilbod for fotojournalistikk over bachelornivå, men ein kan bli oppteken på andre masterutdanningar. I tillegg kan du studere i utlandet.

  De vanligste jobbene blant fotojournalistutdanna

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
  • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig
  • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
  • 616301 - Film, fjernsyn, video, lavere nivå
  • 516399 - Fotofag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning

  Bedrifter som ansetter fotojournalistar

  Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

  Bedrifter med fotojournalistar

  Vigo

  Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

  Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

  Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

  Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

  Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
  • 3491108 - FOTOJOURNALIST
  • 3131103 - DOKUMENTARFILMFOTOGRAF

  Andre yrke

  En mann arbeider ved en pult.

  Art director

  Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
  Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

  Fotograf

  Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
  Grafisk designer designer reklame på desktop

  Grafisk designar

  Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
  Mann som tegner en illustrasjon

  Illustratør

  Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
  Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

  Interaksjonsdesignar

  Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
  Journalist intervjuer kvinne

  Journalist

  Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
  Kommunikasjonsrådgiver i møte.

  Kommunikasjonsrådgjevar

  Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.
  Markedsfører viser fram planar på et møte.

  Marknadsførar

  Ein marknadsførar utarbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.
  En mann desginer på en pc

  Mediedesignar

  Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon.
  Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

  Mediegrafikar

  Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.
  Redaktør snakker i mobilen

  Redaktør

  Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.
  Teknisk forfattar

  Teknisk forfattar

  Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.