Gjennomgått i samarbeid med Avinor Flysikring AS 20. oktober 2022

Flygeleiar

Ein flygeleiar overvaker og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Arbeidsoppgaver

Som flygeleiar skal du forhindre samanstøyt mellom luftfartøy i lufta og på bakken, og sørge for ein rask og effektiv trafikkavvikling. Flygeleiaren gir råd og informasjon til luftfartøy. Flygeleiaren skal også hjelpe redningstenesta ved behov.

Flygeleiarens arbeidsoppgåver kan deles opp i tre område:

 • Tårnkontroll – her blir kontrollert fly i avgang- og landingsfasen, fly i umiddelbar nærleik av flyplassen, og dessutan fly og køyretøy på bakken.
 • Innflygingskontroll – der flytrafikken blir overvakt og blir kontrollert i nærområdet til flyplassen.
 • Områdekontroll – her blir overvakt og blir kontrollert flya mellom flyplassane og fly som passerer norsk luftrom.

Ein flygeleiar må fort oppfatte og danne seg et bilde av flytrafikken, slik at den kan blir leitt sikkert og effektivt. Til hjelp har flygeleiaren blant anna verktøy som radarfremvisarar, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med pilotar, og dessutan intern kommunikasjon med andre flygeleiarar.

Flygeleiarar arbeider turnus.

Kor jobbar flygeleiarar?

Som flygeleiar arbeider du i ternene og/eller innflygingskontrollen ved de største flyplassane i Noreg, eller ein av kontrollsentralane i Bodø, Stavanger eller Oslo (Røyken).

Bli med en flygeleiar på jobb

Hvordan er det å jobbe som flygeleiar?

Intervjuer

Roe Nerem på toppen av kontrolltårnet på Torp Flyplass i Sandefjord.

Flygeleder

Roe Nerem

Vi har et stort ansvar, men vi jobber i et sikkert system med mange sikkerhetsbarrierer som gjør lufttrafikken trygg, forteller flygeleder Roe Nerem.

Passer jeg til å bli flygeleiar?

Ein flygeleiar har ansvar for menneskeliv og store materielle verdiar, noko som betyr at du må vere ansvarsfull, nøyaktig og tole stress. Eigenskapar som god simultankapasitet (evna til å handtere fleire oppgåver samtidig), god munnleg fremstillingsevne, god høyrsel, god helse og sjølvstende, er svært viktig. Du må også vere fokusert, analytisk, sjølvbevisst og påliteleg.

Hva tjener flygeleiarar?

Hvordan utdanner du deg til flygeleiar?

Flygeleiarutdanninga tar cirka to år. Merk at søknadsfristen er 15. februar. 

Utdanninga består av:

 • Forkurs i Noreg (ei veke i starten av september).
 • Initial training ved CANI i Praha, Tsjekkia (9 månader frå september til juni).
 • Transisjonskurs: Kurs i norske regler og avgjerder, systemopplæring og meteorologi (tre til fire veker).
 • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller ein kontrollsentral i Noreg (ca. 12 månader). Denne perioden leder fram til eksamen og sertifisering som flygeleiar.

Les meir om utdanninga på avinor.no

Opptakskrav:

 • Du må ha fylt 19 år 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller betre frå vidaregåande.
 • Flytande munnleg og skriftleg norsk.
 • Svært gode engelskkunnskapar.
 • Må kunne oppnå tryggingsklarering.
 • God helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale.

Avinor utdannar like mange flygeleiarar som Avinor har behov for. Derfor vil det variere frå år til år kor mange som blir tatt opp på studiet.

 

Hva jobber flygeleiarutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 681202 - Flygelederutdanning, toårig
 • 681201 - Flygelederutdanning, lavere nivå

Bedrifter: Hvor jobber flygeleiarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med flygeleiarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3144101 - FLYGELEDER
 • 3144102 - FLYGELEDERASPIRANT
 • 1225150 - ASSISTERENDE SJEFFLYGELEDER
 • 1225155 - SJEFFLYGELEDER
 • 3144103 - LUFTTRAFIKKLEDER
 • 4133155 - FLYKOORDINATOR

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.