Kvalitetssikret av Den norske tannlegeforening 21. april 2021

Tannlege

Som tannlege behandlar du sjukdommar i munnhòle og kjeve.

Arbeidsoppgaver

Som tannlege gir du rettleiing i god munnhygiene og gode munnhelsevanar. Tannlegen behandlar sjukdommar i pasientens munnhole og tenner ved behov. Tannlegar gir også råd og rettleiing om kosthald, snus- og røykeslutt, og gir pasientane informasjon om munnhelsas betyding for helsa til pasientane. 

Vanlege arbeidsoppgåver for tannlegen:

 • gi råd og rettleiing om tannhelse
 • stille diagnose og behandla sjukdommar i munnhòle og kjeve
 • reparera skadde tenner
 • setja inn tannerstatningar som kronar, bruer og gebiss viss pasienten manglar tenner
 • jobba med tannstillingsfeil og andre utviklingsforstyrringar

Tannlege er ein beskytta yrkestittel og du må ha autorisasjon for å kunna utøva yrkt. Autorisasjon blir gitt av Helsedirektoratet.

Som tannlege må du forhalda deg til mange lover og reglar. Døme er krav til journalføring og pasientmedverknad. Som tannlege jobbar du tett med mange ulike menneske.

Hvor jobber tannleger ?

90 prosent av tannlegane i Noreg jobbar som ålmennpraktikarar, enten i offentleg eller privat verksemd. Dei aller fleste offentlege tannlegar jobbar i tannhelsetenesta i fylkeskommunen. I privat verksemd er det vanleg å vere sjølvstendig næringsdrivande.

Dei resterande 10 prosentane har spesialistutdanning. Tannlegar med spesialisering behandlar pasientar, men jobbar også med undervisning og forsking.

Intervjuer

Tannlege Ingri Selstad foran en hvit vegg

Tannlege

Ingri Selstad

– Det beste med å være tannlege er å få jobbe med mennesker, forteller Ingri Selstad.

Viktige egenskaper

Som tannlege må du ha interesse for helse og velvære. Du må ha eit godt handelag, og vere nøyaktig. Det er òg svært viktig å ha gode kommunikasjonseigenskapar og evne til å skape tillit og kontakt med pasientane.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Etter end mastergrad kan du velja å spesialisera deg innanfor eit område. Det finst spesialisering innan kjeveortopedi (tannregulering), tannkjøttsjukdommar, oral kirurgi og medisin, protetikk, rotfylling, barnetannpleie og kjeve- og ansiktsradiologi (røntgen). Du kan òg ta ein doktorgrad.

De vanligste jobbene blant odontologer

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 864104 - Ph.d.-program, odontologi
 • 864101 - Dr.odont.-utdanning, odontologi
 • 764106 - Master, odontologi, femårig
 • 764105 - Videreutdanning for odontologer
 • 764101 - Cand.odont.-utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tannleger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2222117 - INSTRUKTØRTANNLEGE
 • 2222113 - TANNLEGE
 • 2222112 - SYKEHUSTANNLEGE
 • 2222111 - SPESIALTANNLEGE
 • 2222110 - SKOLETANNLEGE
 • 2222109 - OVERTANNLEGE
 • 2222107 - TANNLEGESPESIALIST
 • 2222104 - ODONTOLOG
 • 2222102 - DISTRIKTSTANNLEGE
 • 2222101 - ALLMENNPRAKTISERENDE TANNLEGE

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.