Gjennomgått i samarbeid med Norsk tannpleierforening 15. mai 2023

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Arbeidsoppgaver

Som tannpleiar kommuniserer du med pasienten og tilfører kunnskap om verdien av god tannhelse, slik at dei betre kan verne om eiga tann- og munnhelse.

Vanlege arbeidsoppgåver for tannpleiaren:

 • gjennomføre tannhelsekontroll
 • ta røntgenbilete og undersøkje dei
 • undersøkje og behandle pasientar
 • gi rettleiing i gode vanar for munnhygiene og bruk av tannpleiemiddel
 • setje lokalbedøving, behandle tannkjøtsjukdom og reingjere tennene
 • fjerne tannstein og misfarging på tenner, pusse og polere tenner og fyllingar 
 • gi kosthaldsrettleiing, samt rettleiing om røyk- og snusslutt
 • gi rettleiing om munnhelseutfordringar ved sjukdomar og kroniske diagnosar

Dersom det er nødvendig med meir omfattande behandling, blir pasienten tilvist til tannlege eller ein tannlegespesialist.

Tannpleiarar som er offentleg tilsette, har helsefremjande oppgåver som ein viktig del av arbeidsdagen. Som offentleg tilsett jobbar du med folkehelsearbeid i samarbeid med andre yrkesgrupper retta mot kommunehelsetenesta, skolar, helseinstitusjonar, organisasjonar og personar med spesielle behov. 

Kor jobbar tannpleiarar?

Dei fleste tannpleiarane arbeider i den offentlege tannhelsetenesta eller i ein privat praksis.

Enkelte tannpleiarar arbeider i spesialisthelsetenesta, ved sjukehus og kompetansesenter. Dei samarbeider tett med blant anna helsepersonell og spesialistar. Fleire tannpleiarar er lærarar, høgskolelektor/universitetslektor eller førsteamanuensis ved bachelorutdanninga i tannpleie. Nokre arbeider ved vidaregåande skolar eller er tilsette ved dentale verksemder.

I ein privat praksis samarbeider tannpleiaren med tannlegar og ulike tannlegespesialistar innan kjeveortopedi, periodonti, protetikk og kjevekirurgi. Fleire tannpleiarar har starta ein eigen praksis og jobbar som sjølvstendige næringsdrivande.

Korleis er det å jobbe som tannpleiar?

Intervjuer

Tannpleier Feride Memedi portrett

Tannpleier

Feride Memedi

Tannpleier Feride Memedi ble tidlig interessert i forebyggende helsearbeid.

Viktige eigenskapar for ein tannpleiar

Som tannpleiar må du kunne kommunisere med ulike menneske og yrkesgrupper, samarbeide, ta initiativ og ansvar. Du må kunne arbeide nøyaktig og sjølvstendig.

Kva tener tannpleiarar?

Korleis utdannar du deg til tannpleiar?

Bachelorprogrammet i tannpleie er ei treårig helsefagleg profesjonsutdanning ved universitet og høgskole. Etter fullført utdanning må du søkje om autorisasjon som tannpleiar. 

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Etter fullført og bestått bachelorgrad i tannpleie er det mogleg å søke om opptak til ulike master- og videreutdanningsprogram for eksempel innan helsefag, folkehelse, leiing, ernæring, pedagogikk eller psykologi, der tannpleiaren integrerer tannpleiefagleg kunnskap i masterstudiet. 

Ved Høgskolen i Sørøst-Noreg tilbydast vidareutdanning i tannpleie og helseframande arbeid for tannpleiarar på 60 studiepoeng. Vidareutdanninga gir tannpleiaren kompetanseheving på masternivå. 

Kva jobbar tannpleieutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 664202 - Bachelor, tannpleie, treårig
 • 664201 - Tannpleier, toårig

Bedrifter: Kor jobbar tannpleiarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med tannpleiarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3225104 - INSTRUKTØRTANNPLEIER
 • 3225103 - TANNPLEIER
 • 3225102 - LEDENDE TANNPLEIER
 • 3225101 - TANNHYGIENIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.