Kvalitetssikret av Norsk tannpleierforening 16. april 2021

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Arbeidsoppgaver

Som tannpleiar kommuniserer du med pasienten og tilfører kunnskap om verdien av god tannhelse, slik at dei betre kan verne om eiga tann- og munnhelse.

Vanlege arbeidsoppgåver for tannpleiaren:

 • gjennomføre tannhelsekontroll
 • ta røntgenbilete og undersøkje dei
 • undersøkje og behandle pasientar
 • gi rettleiing i gode vanar for munnhygiene og bruk av tannpleiemiddel
 • setje lokalbedøving, behandle tannkjøtsjukdom og reingjere tennene
 • fjerne tannstein og misfarging på tenner, pusse og polere tenner og fyllingar 
 • gi rettleiing om røyk- og snusslutt, og om tannhelseutfordringar ved ulike kroniske sjukdomar og lidingar 

Dersom det er nødvendig med meir omfattande behandling, blir pasienten tilvist til tannlege.

Tannpleiarar som er offentleg tilsette, arbeider også med helsefremjande oppgåver. Som offentleg tilsett jobbar du med folkehelsearbeid i samarbeid med andre yrkesgrupper retta mot kommunehelsetenesta, skolar, helseinstitusjonar, organisasjonar og personar med spesielle behov. 

Hvor jobber tannpleiarar ?

Dei fleste tannpleiarane arbeider i den offentlege tannhelsetenesta eller i ein privat praksis.

Enkelte tannpleiarar arbeider i spesialisthelsetenesta, ved sjukehus og kompetansesenter. Dei samarbeider tett med blant anna helsepersonell og spesialistar. Fleire tannpleiarar er lærarar, høgskolelektor/universitetslektor eller førsteamanuensis ved bachelorutdanninga i tannpleie. Nokre arbeider ved vidaregåande skolar eller er tilsette ved dentale verksemder.

I ein privat praksis samarbeider tannpleiaren med tannlegar og ulike tannlegespesialistar innan kjeveortopedi, periodonti, protetikk og kjevekirurgi. Fleire tannpleiarar har starta ein eigen praksis og jobbar som sjølvstendige næringsdrivande.

Intervjuer

Tannpleier Feride Memedi portrett

Tannpleier

Feride Memedi

Tannpleier Feride Memedi ble tidlig interessert i forebyggende helsearbeid.

Viktige egenskaper

Som tannpleiar må du kunne kommunisere med ulike menneske og yrkesgrupper, samarbeide, ta initiativ og ansvar. Du må kunne arbeide nøyaktig og sjølvstendig.

Lønn

Utdanning

Bachelorprogrammet i tannpleie er ei treårig helsefagleg profesjonsutdanning ved universitet og høgskole. Etter fullført utdanning må du søkje om autorisasjon som tannpleiar. 

Etter- og vidareutdanning

Etter fullført og bestått bachelorgrad i tannpleie er det mogleg å søke om opptak til ulike master- og videreutdanningsprogram for eksempel innan helsefag, folkehelse, leiing, ernæring, pedagogikk eller psykologi, der tannpleiaren integrerer tannpleiefagleg kunnskap i masterstudiet. 

Ved Høgskolen i Sørøst-Noreg tilbydast vidareutdanning i tannpleie og helseframande arbeid for tannpleiarar på 60 studiepoeng. Vidareutdanninga gir tannpleiaren kompetanseheving på masternivå. 

De vanligste jobbene blant tannpleieutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 664202 - Bachelor, tannpleie, treårig
 • 664201 - Tannpleier, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tannpleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3225104 - INSTRUKTØRTANNPLEIER
 • 3225103 - TANNPLEIER
 • 3225102 - LEDENDE TANNPLEIER
 • 3225101 - TANNHYGIENIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.