Gjennomgått i samarbeid med Advokatforeningen 21. juni 2023

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

Som advokatsekretær har du spesialisert deg til å jobbe med advokatar og juristar.

Advokatsekretæren har gode kunnskapar om lover og forskrifter, og legg til rette for det daglege arbeidet på eit advokatkontor.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein advokatsekretær:

  • tekstbehandling og rekneskap
  • ta imot og svare på førespurnader frå klientar
  • økonomistyring og kontorrutinar

Det er viktig å beherske framandspråk, spesielt engelsk. God kommunikasjon, både munnleg og skriftleg, er ein viktig del av jobben.

Kor jobbar advokatsekretærar?

Som advokatsekretær jobbar du på advokatkontor, i næringslivsføretak, eller på kontor innanfor offentleg forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. Advokatsekretærutdanning opnar også for ulike oppgåver innanfor politiet og domstolane.

Bli med en advokatsekretær på jobb

Hvordan er det å jobbe som advokatsekretær?

Intervjuer

En kvinne i grønn genser. Hun sitter foran en bokhylle og smiler mot kamera.

Advokatsekretær

Silje Aspenes Lavik

– Jeg har alltid vært en omsorgsperson som tar vare på de rundt meg, og hadde også veldig stor rettferdighetssans, forteller Silje Aspenes Lavik.

Passer jeg til å bli advokatsekretær?

Som advokatsekretær jobbar du med menneske, og diskresjon er viktig. Du må vere rask og nøyaktig, og du må til ei kvar tid ha oversikt. God skriftleg og munnleg framstillingsevne er ein føresetnad for å vere advokatsekretær.

Hva tjener advokatsekretærar?

Hvordan utdanner du deg til advokatsekretær?

Det er mogleg å ta utdanning som advokatsekretær i vidaregåande opplæring og på fagskole.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Dersom du allereie er utdanna advokatsekretær, kan du vidareutdanne deg til advokatassistent ved å ta 1,5 år med vidareutdanning. 

Hvilke utdanninger er vanligst for advokatsekretærar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber sekretærutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 543199 - Sekretærutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
  • 543104 - Fagskoleutdanning, advokatassistent, ettårig
  • 543102 - Fagskoleutdanning, sekretærutdanning
  • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber advokatsekretærar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med advokatsekretærar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 4113103 - ADVOKATSEKRETÆR
  • 2521111 - JURIDISK SEKRETÆR

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Bilde av landmålere i arbeidsuniform som betjener et landmålingsapparat

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
Personalsjef skriver på tavle.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.
To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.