Kvalitetssikret av Advokatforeningen 21. mai 2021

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Arbeidsoppgaver

Som advokatsekretær har du spesialisert deg til å jobbe med advokatar og juristar.

Advokatsekretæren har gode kunnskapar om lover og forskrifter, og legg til rette for det daglege arbeidet på eit advokatkontor.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein advokatsekretær:

  • tekstbehandling og rekneskap
  • ta imot og svare på førespurnader frå klientar
  • økonomistyring og kontorrutinar

Det er viktig å beherske framandspråk, spesielt engelsk. God kommunikasjon, både munnleg og skriftleg, er ein viktig del av jobben.

Hvor jobber advokatsekretærar ?

Som advokatsekretær jobbar du på advokatkontor, i næringslivsføretak, eller på kontor innanfor offentleg forvaltning som stat, kommune og fylkeskommune. Advokatsekretærutdanning opnar også for ulike oppgåver innanfor politiet og domstolane.

Intervjuer

En kvinne i grønn genser. Hun sitter foran en bokhylle og smiler mot kamera.

Advokatsekretær

Silje Aspenes Lavik

– Jeg har alltid vært en omsorgsperson som tar vare på de rundt meg, og hadde også veldig stor rettferdighetssans, forteller Silje Aspenes Lavik.
Portrettbilde av advokatsekretær Katja Stokkan Kirkholt

Advokatsekretær

Katja Stokkan Kirkholt

Advokatsekretær Katja Stokkan Kirkholt bestemte seg for å gå i en ny retning innen yrkeslivet. Som advokatsekretær er hun nå en del av et spennende fagmiljø innen jus.

Viktige egenskaper

Som advokatsekretær jobbar du med menneske, og diskresjon er viktig. Du må vere rask og nøyaktig, og du må til ei kvar tid ha oversikt. God skriftleg og munnleg framstillingsevne er ein føresetnad for å vere advokatsekretær.

Lønn

Utdanning

Det er mogleg å ta utdanning som advokatsekretær i vidaregåande opplæring og på fagskole.

Etter- og vidareutdanning

Dersom du allereie er utdanna advokatsekretær, kan du vidareutdanne deg til advokatassistent ved å ta 1,5 år med vidareutdanning. 

De som jobber som advokatsekretærar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant sekretærutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 543199 - Sekretærutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
  • 543104 - Fagskoleutdanning, advokatassistent, ettårig
  • 543102 - Fagskoleutdanning, sekretærutdanning
  • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med advokatsekretærar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 4113103 - ADVOKATSEKRETÆR

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Bilde av landmålere i arbeidsuniform som betjener et landmålingsapparat

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
Personalsjef skriver på tavle.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.
To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.