Gjennomgått i samarbeid med UiO, Institutt for teoretisk astrofysikk 11. desember 2023

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Arbeidsoppgaver

Astronomi er vitskapen om universet utanfor jorda. Astronomar, òg kalla astrofysikarar, er forskarar som undersøker samansetnaden, utviklinga og rørslene til planetar, galaksar, stjerner og andre himmellekamar og fenomen i universet. 

Forskinga til astronomen er basert på fysikk og matematikk. Astronomar brukar høgteknologisk verktøy til å samle informasjon og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Gjennom dette arbeidet simulerer astronomar utviklinga og rørslene til stjerner og andre objekt. 

Kor jobbar astronomer?

Mange astronomar er tilsette på universitet og høgskolar, der dei driv med forsking og undervising. Du kan og få jobb som forskar andre stader, til dømes ved SINTEF. Som astronom eller astrofysikar har du gode ferdigheiter i matematikk, fysikk og programmering. Derfor kan du og få jobb i skoleverket eller til dømes innanfor teknologibransjen, meteorologi, flysikkerheit eller bank og forsikring.

Intervjuer

Et portrettbilde av en mann i svart t-skjorte. Bak ham er det en hvit tavle med påskrevet tekst og tegninger.

Astronom

Øyvind Christansen

– Det vi observerer i astrofysikken er vinduer inn til veldig spennende fysikk som kan gi oss svar på store spørsmål, sier Øyvind.

Viktige eigenskapar

For å arbeide med astronomi må du vere interessert i realfag og teknologi. Du må vere detaljorientert og systematisk, sidan ein stiller strenge krav til at arbeidet er nøyaktig. 

Lønn

Utdanning

Utanom svært gode kunnskapar i astronomi, treng du bakgrunn på universitetsnivå i mellom anna matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du vanlegvis ha fullført bachelor- og masterutdanning. For å drive med forsking må du i tillegg ta doktorgrad.

Etter- og vidareutdanning
Forskinga fører til nye oppdagingar, og det er svært viktig for ein astronom å alltid halde seg oppdatert og vidareutvikle kompetansen sin i faget. 

 

Dei som jobbar som astronomer har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant astronomi- og fysikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 8521 - Fysiske fag
  • 752112 - Master, astronomi, toårig
  • 752103 - Cand.scient.-utdanning, astronomi
  • 752101 - Cand.real.-utdanning, astronomi

Bedrifter som ansetter astronomer

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med astronomer

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 2111102 - ASTRONOM
  • 2111101 - ASTROFYSIKER
  • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
  • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.