Gjennomgått i samarbeid med Tollerutdanningen ved Universitetet i Stavanger 14. oktober 2022

Tollar

Som tollar kan du blant anna jobbe med kontroll av reisande, reisegods, køyretøy og båtar.

Arbeidsoppgaver

Som tollar sørger du for at inn- og utførte varer blir deklarert korrekt. Tollege kontrollerer grensepasseringar, varetransport, reisande og reisegodssendingar. Dette gjerast blant anna for å hindre ulovleg import og eksport av varer. Som tollar bereknar du også toll og avgifter, og sørger for at disse blir betalt inn til rett tid.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein tollar er:

 • kontrollere passasjerar, varetransport og reisegods
 • kontrollere køyretøy og båtar
 • gi rettleiing til næringslivet og privatpersonar om toll
 • gi opplæring og undervisning
 • etterretning og saksbehandling

Tollege kan også vere med på aksjonar saman Politiet, Vegvesenet, Mattilsynet, Skatteetaten og Kystvakta. 

Nokon få tollege blir etter kvart hundeførarar. Disse har hundane buande heime hos seg, og bruker dei i kontrollarbeid kvar dag. Som tollar i grensekontrollen må du regne med å jobbe turnus.

Kor jobbar tollarar?

Tolletaten er ein etat under Finansdepartementet. Tollege jobbar i tollregionane, blant anna ved grenseovergangar, hamnar og flyplassar rundt omkring i Noreg.

Intervjuer

Toller Line Hansaas, portrett. Hun har uniform på og håret i en hestehale. Hun smiler i kameraet.

Toller

Line Hamsaas

– Jeg synes samfunnsoppdraget vårt er veldig viktig, sier Line som jobber som toller.

Viktige eigenskapar

Du bør vere sjølvstendig, fleksibel og omgjengeleg. I tillegg bør du vere reflektert, ha evne til å ta initiativ, og dessutan ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne, i både norsk, engelsk og eventuelt andre språk. Du må vere nøyaktig og årvaken, og ha høy integritet og lovlydigheit.

Lønn

Utdanning

Utdanninga for å bli tollar har endra seg, og det er ikkje lenger et betalt studium. Frå hausten 2021 kan du studere bachelor i Toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Studiet er det einaste i Noreg og utvikla i samarbeid med Tolletaten. 

Dei vanlegaste jobbane blant tollarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 582499 - Tollfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 582405 - Tollkontrollørkurs
 • 582404 - Tollrevisorutdanning
 • 582403 - Tollinspektørkurs
 • 582402 - Tollinspektørkurs, nivå 2
 • 582401 - Tollbetjentkurs, tollvesenets grunnutdanning, nivå 1

Bedrifter som ansetter tollarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med tollarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3441103 - TOLLER
 • 3441113 - GRENSEKONTROLLØR
 • 3441108 - KONSULENT (TOLLVESNET)
 • 3441112 - FORTOLLER (TOLLVESNET)
 • 3441111 - TOLLOVERINSPEKTØR
 • 3441109 - FØRSTETOLLINSPEKTØR
 • 3441107 - FØRSTESEKRETÆR (TOLLVESNET)
 • 3441106 - TOLLINSPEKTØR
 • 3441105 - TOLLBETJENT
 • 3441104 - TOLLASPIRANT
 • 3441102 - TOLLKONTROLLØR
 • 3441101 - TOLLKASSERER

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Relaterte lenker