Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Mur- og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Arbeidsoppgaver

Som mur- og flislegger jobbar du både ute og inne, på byggeplassar og i private heim.

Muring av fasadar i teglstein og flislegging er hovudområdet innanfor faget. Mur- og flisleggaren jobbar òg med våtrom og monterer peis og pipa.

Som mur- og flislegger vil du òg beherska grunnleggande evner som muring av grunnmur, vegger, peis, pip og natursteinarbeidar. Du vil òg kunna mura blokkprodukt, bogekonstruksjonar, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, med meir.

Vanlege arbeidsoppgåver for mur- og flisleggaren:

 • teglsteins- og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeidar, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss- og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Du kan jobba sjølvstendig, men også vera ein del av større prosjekt ved bygging, reparasjon eller vedlikehald av små og store bygningar.

Mur og flisleggerfaget er først og fremst eit handverksyrke med lange tradisjonar.

Kor jobbar mur- og flisleggerar?

Mur- og flisleggere jobbar ofte i murarmeister- eller entreprenørbedrifter. Du kan også få jobb i kommunar, fylkeskommunar, staten eller eigedomsforvaltingsbedrifter.

Korleis er det å jobbe som mur- og flislegger?

Intervjuer

Mur og flislegger Murergutta i Færder kommune Steinar Midtun Løkkemyr smiler pent inn i kamera.

Mur- og flislegger

Steinar Midtun Løkkemyr

– Bestemoren min sa alltid; «så heldig du er som har fått jobb Steinar». – Jeg har ikke vært heldig bestemor, men har gjort meg fortjent til jobben, svarte jeg.

Viktige eigenskapar for ein mur- og flislegger

Som murar må du ha anlegg for nøyaktig og praktisk arbeid. Du må kunne jobbe strukturert, og du må kunne kommunisere effektivt med kundar og kollegaer. Det er også viktig at du utfører arbeidet i samsvar med dei lovene og føreskriftene som gjeld. Det er viktig at du er ansvarsfull.

Kva tener mur- og flisleggerar?

Korleis utdannar du deg til mur- og flislegger?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva for ei utdanning er vanlegast for mur- og flisleggerar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar mur- og flisleggerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457119 - Murerfaget, Vg3
 • 457138 - Murer- og flisleggerfaget, Vg3
 • 357110 - Utdanning i murer- og jernbinderfaget og betong- og grunnarbeidsfaget, videregående, grunnutdanning
 • 541140 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, murer, ettårig

Bedrifter: Kor jobbar mur- og flisleggerar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med mur- og flisleggerar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7121101 - MURER
 • 7121102 - MURERMESTER
 • 7121112 - MURARBEIDER
 • 7121116 - SKORSTEINSBYGGER
 • 7121115 - FUGEARBEIDER
 • 7121113 - SPESIALARBEIDER (MURER)
 • 7121111 - FORMANN (MURER)
 • 7121109 - FAGARBEIDER(MURER)
 • 7121108 - FASADEREPARATØR (MURER)
 • 7121106 - MURMESTER
 • 7121103 - FLISLEGGER
 • 7421101 - GULVLEGGER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.