Kvalitetssikret av Den Norske Aktuarforening 23. mars 2021

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.

Arbeidsoppgaver

Som aktuar er du gjerne tilsett i eit forsikringsselskap eller konsulentselskap og har som hovudoppgåve å analysere finansiell risiko.

Analysane aktuaren gjer, dannar grunnlaget for prisinga av risikoprodukt og kontroll av dei finansielle forpliktingane til selskapa.

Aktuarar er statistikarar som reknar ut risiko. Eit forsikringsselskap må på førehand rekne ut kor mykje ein kunde skal betale for ei forsikring. Aktuaren har her ei viktig rolle med bakgrunnen sin innanfor forsikringsmatematikk og risikoteori. Denne bakgrunnen gjer aktuaren i stand til å fastsette pris under usikre forhold.

Ein viktig del av arbeidet er å kommunisera resultat til leiing og kollegaer slik at ein kan treffa gode avgjerder og handtera risiko på ein god måte. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein aktuar:

 • berekna tekniske avsetningergjera aktiva-passivastyring (ALM)
 • driva risiko- og kapitalstyring
 • laga datasystem
 • fastsetja pris og utforma produkt

Det finst fleire typar aktuarar:

 • ein livaktuar arbeider i eit livsforsikringsselskap
 • ein skadeaktuar arbeider i eit skadeforsikringsselskap
 • ein finansaktuar jobbar med finansmatematikk

Hvor jobber aktuarar ?

Ein aktuar jobbar gjerne innanfor finansindustrien, for eksempel i bank, forsikringsselskap, fonds- og aksjemeklarfirma eller konsulentselskap. Dei fleste aktuarar jobbar med livsforsikring og skadeforsikring. Nokre aktuarar jobbar også i IT-industrien eller i annan industri, for eksempel offshore eller som data scientist. Som aktuar er det òg mogleg å jobba i offentleg forvaltning eller med undervisning og forsking. Det er mogleg å finne jobb som aktuar i utlandet også, sidan utdanninga er internasjonal. 

Intervjuer

Portrettbilde av aktuar Benedikte Evensen

Aktuar

Benedikte Evensen

Jeg liker best det at jeg får brukt hodet skikkelig hver dag og utfordret meg på nye problemstillinger hele tiden, forteller Aktuar Benedikte Evensen.

Viktige egenskaper

Som aktuar bør du ha gode evner i og interesse for matematikk, statistikk og økonomi. For å handtera risiko, må du kombinera analytiske evner med forretningskunnskap og praktisk erfaring. Du bør òg kunna tenka logisk, og ha gode munnlege og skriftlege framstillingsevner, slik at du er i stand til å gjera reie for analysane og konklusjonane dine til oppdragsgivarane dine.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Den Norske Aktuarforening arrangerer kurs for medlemmene sine. I tillegg har Forsikringsakademiet (BI) etterutdanningstilbod. Ein kan også velje å bygge på utdanninga si med andre, nærskylde fag frå universitet og høgskole. 

De vanligste jobbene blant aktuarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 753201 - Cand.act.-utdanning, aktuar
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med aktuarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2121103 - SJEFSAKTUAR
 • 2121101 - AKTUAR

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
En mannlig markedssjef peker på en post-it lapp på et whiteboard.

Marknadssjef

Marknadssjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.
Personalsjef skriver på tavle.

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i ein bedrift.
Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.
En kvinne jobber med regnskap på en pc med en stor perm på bordet

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.