Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Miljøterapeut

Miljøterapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Arbeidsoppgaver

Miljøterapeutens viktigaste oppgåve er å leggje til rette for at brukarane av omsorgstenesta meistrar eigen kvardag.

Vanlege arbeidsoppgåver for miljøterapeuten:

 • planleggje og gjennomføre helsefremmande, førebyggjande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak
 • sikre at omsorgstenesta svarar krava i lovverket, politiske vedtak og kommunale avgjersler
 • styrke det sosiale nettverket til brukarane

Respekt for enkeltmennesket er viktig i dette arbeidet. Dei daglege gjeremåla kan variere frå arbeidsstad til arbeidsstad og etter brukargruppene du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om teieplikt.

Hvor jobber miljøterapeutar ?

Miljøterapeutar jobbar som oftast ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjonar. Du kan og arbeide i heimebaserte tenester, i frivillige organisasjonar, NAV eller ved skolar.

Intervjuer

Ann Cecilie tenner lys i Kirkens Bymisjon.

Miljøterapeut

Ann Cecilie Hjelm

På kafeen til Kirkens Bymisjon i Tønsberg blir du møtt med spørsmålet; Har du lyst på en vaffel? Det kan gjøre underverker.

Viktige egenskaper

Som miljøterapeut må du vere flink med menneske og like å vere rundt mange ulike menneske. Du må kunne samarbeide godt med andre. Det er viktig å kunne kommunisere både med klientar og andre fagfolk.

Lønn

Utdanning

Det finst ikkje ei eiga miljøterapeututdanning. Miljøterapeuten er som regel ein offentleg godkjend vernepleiar, sosionom, ergoterapeut, sjukepleiar, barnevernspedagog, barnehagelærar, spesialpedagog eller anna fagleg bakgrunn.

Ein kan ta fagskuleutdanningar i miljøarbeid.

Etter- og vidareutdanning
Fleire universitet og høgskolar i Noreg tilbyr relevante fag innan helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr eit dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har også ulike ordningar for godkjenning.

De som jobber som miljøterapeutar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant sosialfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 669918 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk
 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 6651 - Ergoterapi
 • 6621 - Sosialfag
 • 661301 - Vernepleierutdanning, treårig
 • 6613 - Vernepleiefag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med miljøterapeutar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5132109 - ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG)
 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.