Gjennomgått i samarbeid med Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Miljøterapeut

Miljøterapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Arbeidsoppgaver

Miljøterapeutens viktigaste oppgåve er å leggje til rette for at brukarane av omsorgstenesta meistrar eigen kvardag.

Vanlege arbeidsoppgåver for miljøterapeuten:

 • planleggje og gjennomføre helsefremmande, førebyggjande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak
 • sikre at omsorgstenesta svarar krava i lovverket, politiske vedtak og kommunale avgjersler
 • styrke det sosiale nettverket til brukarane

Respekt for enkeltmennesket er viktig i dette arbeidet. Dei daglege gjeremåla kan variere frå arbeidsstad til arbeidsstad og etter brukargruppene du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om teieplikt.

Kor jobbar miljøterapeutar?

Miljøterapeutar jobbar som oftast ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjonar. Du kan og arbeide i heimebaserte tenester, i frivillige organisasjonar, NAV eller ved skolar.

Bli med en miljøterapeut på jobb

Hvordan er det å jobbe som miljøterapeut?

Intervjuer

Ann Cecilie tenner lys i Kirkens Bymisjon.

Miljøterapeut

Ann Cecilie Hjelm

På kafeen til Kirkens Bymisjon i Tønsberg blir du møtt med spørsmålet; Har du lyst på en vaffel? Det kan gjøre underverker.

Passer jeg til å bli miljøterapeut?

Som miljøterapeut må du vere flink med menneske og like å vere rundt mange ulike menneske. Du må kunne samarbeide godt med andre. Det er viktig å kunne kommunisere både med klientar og andre fagfolk.

Hva tjener miljøterapeutar?

Hvordan utdanner du deg til miljøterapeut?

Det finst ikkje ei eiga miljøterapeututdanning. Miljøterapeuten er som regel ein offentleg godkjend vernepleiar, sosionom, ergoterapeut, sjukepleiar, barnevernspedagog, barnehagelærar, spesialpedagog eller anna fagleg bakgrunn.

Ein kan ta fagskuleutdanningar i miljøarbeid.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Fleire universitet og høgskolar i Noreg tilbyr relevante fag innan helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr eit dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har også ulike ordningar for godkjenning.

Hvilke utdanninger er vanligst for miljøterapeutar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber sosialfagutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 669918 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk
 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 6651 - Ergoterapi
 • 6621 - Sosialfag
 • 661301 - Vernepleierutdanning, treårig
 • 6613 - Vernepleiefag

Bedrifter: Hvor jobber miljøterapeutar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med miljøterapeutar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5132109 - ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG)
 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)
 • 3460154 - MILJØTERAPEUT (BARNEVERN)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.