Gjennomgått i samarbeid med Norske Filmregissør 12. januar 2022

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Arbeidsoppgaver

Som filmregissør er jobben din å fortelje ei historie ved hjelp av film. Regissøren har ein idé eller les ei historie, tolkar henne og fortel henne til publikum via film.

Vanlege arbeidsoppgåver for regissøren:

 • gjere førearbeid der du finn ut korleis historia skal forteljast
 • planlegge det visuelle uttrykket
 • gjere opptak og samarbeid med fotografar og lydteknikarar
 • instruere skodespelarar eller finne aktuelle personar til dokumentarar
 • avgjere kva lyssetting som skal brukast
 • vurdere om det skal brukast spesialeffektar
 • velje kva slags musikk som skal brukast
 • klippe og gjere anna etterarbeid av filmen
 • promotere filmen

Regissøren jobbar ofte tett saman med filmprodusentar, manusforfattarar, filmarbeidarar og  skodespelarar.

Ein regissør er også ein som jobbar på eit teater. Stillinga kallast då teaterregissør eller sceneinstruktør. Som teaterregissør er oppgåva di å finne ut korleis du kan fortelje historia på ei scene på best mogeleg måte. 

Kor jobbar regissørar?

Som regissør jobbar du som oftast frilans. Det er opp til regissøren sjølv å skaffe seg prosjekt og kontaktar innanfor produksjonsselskapa. Draumen for mange er å jobbe med spelefilm eller tv-seriar. Ein del regissørar jobbar med reklamefilm eller musikkvideoar.

Teaterregissørane arbeider stort sett på eit teater eller i ein opera. Dei kan òg jobbe som filmregissørar. Det er mindre vanleg at ein som er utdanna filmregissør tar jobb som ein teaterregissør. 

Hvordan er det å jobbe som regissør?

Intervjuer

Regissør Audny Chris Holsen har på seg et par kjempestore gullfargete briller, som aller mest ser ut som en rekvisitt. Hun har et brunt skjerf rundt halsen og en oransje genser. Hun har brunt hår som er dratt bakover i det som ser ut som en hestehale.

Regissør

Audny Chris Holsen

- Jeg elsker å skape noe som ikke finnes fra før, sammen med andre, forteller Audny.
portrettfoto av regissør Carl Christian Lein Størmer, Mann med skjegg, gule briller og rød strikkalue.

Regissør

Carl Christian Lein Størmer

– Film er bilder, musikk, det å fortelle historier – alle de kule tingene på en gang, sier Carl Christan.

Passer jeg til å bli regissør?

For å jobbe som regissør må du vere kreativ. Du må kunne ta ein historie frå papiret og vidareformidle den på film. Du må ha evne til å skjønne kva forfattaren av historia ønsker å fortelje med den.

Som regissør må du takle uregelmessige arbeidstider og forskjellige arbeidsstader. Du må kunne planlegge prosjekt og ha evne til å samarbeide med andre for å komme fram til resultatet.

Hva tjener regissørar?

Hvordan utdanner du deg til regissør?

Regissørar har ulik bakgrunn. Nokre har lang utdanning innanfor film, regi, drama, medieteknikk eller liknande, mens andre er sjølvlærte og har mindre formell utdanning.

Det finst utdanningstilbod innanfor filmregi, fleirkameraproduksjon, fjernsynsproduksjon og liknande i Noreg. Ein kan også velje å studere i utlandet.

Sjå oversikt over utdanning innan film

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Det finst etterutdanningskurs for regissørar i regi av ulike organisasjonar og forbund. 

Hvilke utdanninger er vanligst for regissørar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber regissørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 635901 - Høgskolekandidat, film- og fjernsynsutdanning, treårig
 • 635904 - Høgskolekandidat, programproduksjon for fjernsyn og video, toårig
 • 635908 - Bachelor, fjernsynsregi, treårig
 • 635912 - Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig
 • 735905 - Master, fjernsynsproduksjon, toårig
 • 615213 - Bachelor, Den norske filmskolen, treårig
 • 716399 - Fotofag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 635913 - Bachelor, prosjektledelse for fjernsyn, treårig
 • 635905 - Programproduksjon for fjernsyn og video, lavere nivå
 • 735902 - Master, medieproduksjon, toårig
 • 635911 - Bachelor, film- og TV-produksjon, treårig
 • 635907 - Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig
 • 535901 - Fagskoleutdanning, film
 • 615214 - Bachelor, personinstruksjon og regi, treårig
 • 623132 - Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig
 • 723103 - Master, regi (sceneinstruktørutdanning), toårig

Bedrifter: Hvor jobber regissørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med regissørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2555106 - SCENEINSTRUKTØR
 • 2555104 - INSTRUKTØR (TEATER/OPERA)
 • 2555103 - REGISSØR
 • 2555101 - DRAMATURG
 • 2551120 - MANUSFORFATTER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
En voksen og et barn ser sammen i en åpen bok. Begge holder en blyant.

Lingvist

Ein lingvist er ein person som forskar på, eller jobbar med språk og tale. Lingvistar kan også kallast språkforskarar eller språkvitarar. Som lingvist har du utdanning innan språkvitskap.