Gjennomgått i samarbeid med NITO 20. desember 2023

Maskiningeniør

Ein maskiningeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Arbeidsoppgaver

Alle maskiningeniørar jobbar med eksisterande teknologi og bruker han til å utvikle nye produkt og tenester. Maskiningeniørar arbeider mykje med design. Målet er å gjere teknologien om meir gagnleg og tenleg.

Vanlege arbeidsoppgåver for maskiningeniørar:

 • lage teknologiske produkt og produksjonsutstyr
 • utvikle arbeidsmetodar for produksjon
 • leie produksjonen og selje produkta
 • drifte og halde ved like ymist
 • marknadsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniørar jobbar i mange ulike bransjar. Arbeidsoppgåvene varierer etter arbeidsstad. Nokon lagar skipsmotorar medan andre lagar utstyr til sjukehus.

Maskiningeniørar har vore med på å lage mange av dei tekniske utstyra vi har rundt oss. Arbeidet går som oftast føre seg i team saman med andre ingeniørar og andre yrkesgrupper.

Kor jobbar maskiningeniørar?

Ein maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som til dømes verkstadindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer mellom anna papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobbar i transportsektoren, i kommunar eller hos ingeniørfirma som driv med rådgiving.

Maskiningeniørar jobbar også hos produsentar og leverandørar av utstyr, i reiarlag og oljeselskap eller hos kontrollmyndigheiter. Ein del maskiningeniørar startar si eiga verksemd.

Bli med en maskiningeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som maskiningeniør?

Intervjuer

Portrettbilde av Amira Elameen, hun smiler og har på seg gul genser

Maskiningeniør

Amira Elameen

For å bli maskiningeniør så bør du være glad i matte og fysikk, sier Amira Elameen.

Passer jeg til å bli maskiningeniør?

Som maskiningeniør bør du vere kreativ og ha praktisk sans. Du bør også kunne samarbeide med andre. Ei interesse for realfag og teknologi kjem godt med.

Hva tjener maskiningeniørar?

Hvordan utdanner du deg til maskiningeniør?

Maskiningeniørutdanninga er ei treårig bachelorgrad. Det er også mogeleg å ta ei mastergrad.

Hvilke utdanninger er vanligst for maskiningeniørar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber maskiningeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 755207 - Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk
 • 655213 - Bachelor, ingeniørfag, maskin, treårig
 • 655207 - Ingeniørutdanning, maskin, toårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk

Bedrifter: Hvor jobber maskiningeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med maskiningeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114127 - SERVICETEKNIKER (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114119 - MASKINTEKNIKER
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114106 - DRIFTSTEKNIKER (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 2145127 - PRODUKTUTVIKLER (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.