Gjennomgått i samarbeid med Den norske jordmorforening 25. mai 2022

Jordmor

Ei jordmor følgjer den gravide kvinna under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmora tek også livmorhalsprøver, utfører rettleiing i samband med familieplanlegging og har samtalar i forkant av- og oppfølging etter abort.

Arbeidsoppgaver

Ei jordmor har ansvar for, og følgjer opp, den fødande under fødselen og er den som tek imot barnet når det blir fødd, viss alt er normalt. Dersom det oppstår problem undervegs i fødselen tilkallar jordmor ein fødselslege og eventuelt også ein barnelege viss nødvendig.

I tillegg til svangerskap og fødsel jobbar jordmødrer med kvinnehelse i eit livsløpsperspektiv. Dette inkluderer mellom anna gynekologiske rutinekontrollar med livmorhalsprøver, rettleiing i samband med familieplanlegging, og dessutan innsetjing av langtidsverkande prevensjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for ei jordmor:

 • utføra svangerskapskontroll
 • gi fødselsførebuande kurs
 • informera den gravide om svangerskap, kosthald, livsstil og førebu paret på fødsel, tida etter fødselen og foreldrerolla
 • utføra ultralyd i svangerskapet
 • forløysa barnet og ta seg av mor og det nyfødde barnet i barseltida
 • etterkontroll etter fødsel
 • rettleiing i familieplanlegging og innsetjing av langtidsverkande prevensjon
 • celleprøvetaking frå livmorhalsen
 • helsestasjon for ungdom
 • samtaler i samband med abort

Jordmorutdanningen er ei masterutdanning som byggjer på bachelorutdanning i sjukepleie. Jordmødrer har eigen autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Kor jobbar jordmødrer?

Jordmødrer jobbar både i offentleg helseteneste og i privat sektor. Dei fleste er tilsette ved fødeavdelingar på sjukehus, på mindre fødestover eller på helsestasjon i kommunen. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreførebuande kurs. Nokre jordmødrer tilbyr også privat heimefødsel. Etter at jordmorutdanninga vart ei masterutdanning er det fleire jordmødrer som jobbar innan undervisning, forsking og helseadministrasjon.

Bli med ein jordmor på jobb

Korleis er det å jobbe som jordmor?

Intervjuer

Jordmor i mørkeblå t-skjorte. Hun er på et barselhotell.

Jordmor

Antigone Abazi Nyborg

Noe av det største et menneske kan oppleve er møtet med et nytt liv som kommer til verden, sier jordmor Antigone Abazi Nyborg

Viktige eigenskapar for ein jordmor

Jordmødrer jobbar med menneske og må like å omgåast folk. Evne til å visa omsorg og empati går hand i hand med å vera bestemd i mange situasjonar. Du må vera sjølvstendig og kunne ta viktige og raska avgjerder i akutte situasjonar.

Kva tener jordmødrer?

Ifølgje Den norske jordmorforeinings lønnskalkulator for 2023 ligg gjennomsnittleg grunnlønn på 678 425. I tala nedanfor er tillegg teke med.

Korleis utdannar du deg til jordmor?

For å bli jordmor må du først ta ei bachelorgrad i sjukepleie, ha minimum eitt års yrkespraksis som sjukepleiar, og deretter ei toårig spesialisering innan svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Det finst mange moglegheiter for etter- og vidareutdanning for jordmødrer, mellom anna vidareutdanning innan ultralyddiagnostikk, ammerettleiing, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Kva jobbar jordmorutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
 • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
 • 661118 - Videreutdanning for jordmødre
 • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig

Bedrifter: Kor jobbar jordmødrer?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med jordmødrer

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2230102 - JORDMOR
 • 2230125 - DISTRIKTSJORDMOR
 • 2230120 - KOMMUNEJORDMOR
 • 2230111 - ASSISTERENDE OVERJORDMOR
 • 2230108 - AVDELINGSJORDMOR
 • 2230105 - OVERJORDMOR

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Relaterte lenker