Kvalitetssikret av Den norske jordmorforening 25. mai 2022

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.

Arbeidsoppgaver

Hovudoppgåvene til jordmora er å hjelpe kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og dei nyfødde barna. Jordmødrer hjelper til ved normale fødslar og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp dersom det oppstår problem.

Vanlege arbeidsoppgåver for jordmora:

 • hjelpe til under fødselen og ta seg av mora og det nyfødde barnet
 • ta imot gravide til svangerskapskontroll og førebu paret på fødsel og tida etter fødselen
 • ta imot gravide til rutineultralyd når kvinna er gravid i veke 18
 • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthald, livsstil og foreldrerolla 
 • gi fødselsførebuande kurs

Etter fødselen kan jordmora rettleie mora om amming, gi informasjon om hennar helse etter fødselen og råd om seksualitet. Jordmødrer jobbar også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontrollar og prevensjonsrettleiing. Jordmødrer kan ta celleprøvar frå livmorhalsen og sette inn spiral. Som jordmor har du ansvar for kvinnehelse i eit livsløpsperspektiv.

Jordmødrer har ein eigen autorisasjon frå Helsedirektoratet, i tillegg til autorisasjonen som sjukepleiar.

Hvor jobber jordmødrer ?

Som jordmor kan du jobbe på ulike stader i den offentlege helsetenesta og i privat sektor. Dei fleste er tilsett ved fødeavdelingar på sjukehus, på mindre fødestover, helsestasjonar eller private jordmorklinikkar. Yrket opnar også for jobbmogelegheiter innan undervising, forsking og helseadministrasjon. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Fleire jordmødrer tilbyr også privat heimefødsel.

Intervjuer

Jordmor i mørkeblå t-skjorte. Hun er på et barselhotell.

Jordmor

Antigone Abazi Nyborg

Noe av det største et menneske kan oppleve er møtet med et nytt liv som kommer til verden, sier jordmor Antigone Abazi Nyborg

Viktige egenskaper

Jordmødrer jobbar med menneske og må derfor like å vere rundt folk. Ei evne til å vise omsorg og medmenneskelegdom er viktig. I dette yrket må du vere sjølvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjonar der du må ta viktige avgjersler på eiga hand.

Lønn

Utdanning

For å bli jordmor må du ta ei bachelorgrad i sjukepleie, ha minst eitt års yrkespraksis som sjukepleiar, og så to år spesialisering innan svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Etter- og vidareutdanning
Jordmødrer har mange mogelegheiter for etter- og vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan ultralyddiagnostikk, ammerettleiing, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

De vanligste jobbene blant jordmorutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
 • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
 • 661118 - Videreutdanning for jordmødre
 • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med jordmødrer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230125 - DISTRIKTSJORDMOR
 • 2230120 - KOMMUNEJORDMOR
 • 2230111 - ASSISTERENDE OVERJORDMOR
 • 2230108 - AVDELINGSJORDMOR
 • 2230105 - OVERJORDMOR
 • 2230102 - JORDMOR

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.