Kvalitetssikret av Den norske jordmorforening 25. mai 2022

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.

Arbeidsoppgaver

Hovudoppgåvene til jordmora er å hjelpe kvinner under normale svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av kvinnene og dei nyfødde barna. Jordmødrer hjelper til ved normale fødslar og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp dersom det oppstår problem.

Vanlege arbeidsoppgåver for jordmora:

 • hjelpe til under fødselen og ta seg av mora og det nyfødde barnet
 • ta imot gravide til svangerskapskontroll og førebu paret på fødsel og tida etter fødselen
 • ta imot gravide til rutineultralyd når kvinna er gravid i veke 18
 • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthald, livsstil og foreldrerolla 
 • gi fødselsførebuande kurs

Etter fødselen kan jordmora rettleie mora om amming, gi informasjon om hennar helse etter fødselen og råd om seksualitet. Jordmødrer jobbar også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontrollar og prevensjonsrettleiing. Jordmødrer kan ta celleprøvar frå livmorhalsen og sette inn spiral. Som jordmor har du ansvar for kvinnehelse i eit livsløpsperspektiv.

Jordmødrer har ein eigen autorisasjon frå Helsedirektoratet, i tillegg til autorisasjonen som sjukepleiar.

Hvor jobber jordmødrer?

Som jordmor kan du jobbe på ulike stader i den offentlege helsetenesta og i privat sektor. Dei fleste er tilsett ved fødeavdelingar på sjukehus, på mindre fødestover, helsestasjonar eller private jordmorklinikkar. Yrket opnar også for jobbmogelegheiter innan undervising, forsking og helseadministrasjon. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Fleire jordmødrer tilbyr også privat heimefødsel.

Intervjuer

Jordmor i mørkeblå t-skjorte. Hun er på et barselhotell.

Jordmor

Antigone Abazi Nyborg

Noe av det største et menneske kan oppleve er møtet med et nytt liv som kommer til verden, sier jordmor Antigone Abazi Nyborg

Viktige egenskaper

Jordmødrer jobbar med menneske og må derfor like å vere rundt folk. Ei evne til å vise omsorg og medmenneskelegdom er viktig. I dette yrket må du vere sjølvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjonar der du må ta viktige avgjersler på eiga hand.

Lønn

Utdanning

For å bli jordmor må du ta ei bachelorgrad i sjukepleie, ha minst eitt års yrkespraksis som sjukepleiar, og så to år spesialisering innan svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Etter- og vidareutdanning
Jordmødrer har mange mogelegheiter for etter- og vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan ultralyddiagnostikk, ammerettleiing, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

De vanligste jobbene blant jordmorutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
 • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
 • 661118 - Videreutdanning for jordmødre
 • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig

Bedrifter som ansetter jordmødrer

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med jordmødrer

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2230102 - JORDMOR
 • 2230125 - DISTRIKTSJORDMOR
 • 2230120 - KOMMUNEJORDMOR
 • 2230111 - ASSISTERENDE OVERJORDMOR
 • 2230108 - AVDELINGSJORDMOR
 • 2230105 - OVERJORDMOR

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.