Kvalitetssikret av Norsk Sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Overstyrmann

Som overstyrmann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

Arbeidsoppgaver

Som overstyrmann er du nestansvarleg etter kapteinen og avløysar på eit skip. Du jobbar skift og må rekna med å vera om bord i lengre periodar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein overstyrmann:

  • hovudansvar for laste- og losseoperasjoner og behandling av last
  • ansvar for stabiliteten på skipet, trygging og vedlikehald på dekk
  • administrativt arbeid
  • vera medisinsk ansvarleg om bord
  • beherska elektroniske kart, radar og andre høgteknologiske verktøy for å navigera og gjennomføra ei sikker reise

Overstyrmannen høyrer til leiargruppa på skipet saman med kapteinenmaskinsjefen og førstemaskinisten. På eit skip er det som regel ein kaptein, ein overstyrmann og to-tre styrmenn. Talet på personar om bord varierer etter skipstype og fartsområde.

Etter fullført utdanning startar du som kadett. Deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein. Dette er den naturlege karrierevegen på eit skip.

Overstyrmannen samarbeider tett med dei andre styrmennene, som sørgjer for at dei følgjer overstyrmannens plan for lasting og lossing.  

Styrmann, los, overstyrmann og kaptein går under namnet dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer etter kva type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide som styrmann på ei ferje i ein trong norsk fjordarm, og på ein tankbåt som fartar over heile verda. Du samarbeider med fleire yrkesgrupper, til dømes med matroser, loser og motormenn og maskinistar.

Alle som skal jobba på skip, og andre flyttbar innretninger til havs, må ha ei helsefråsegn som viser at du kan jobba om bord på eit skip. Då skal ein sjømannslege sjekka mellom anna syn, høyrsle, den fysiske funksjonsevna di. Dette gjeld òg lærlingar som skal jobba om bord.

Hvor jobber overstyrmenn ?

Overstyrmannen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvatn. Det kan vere alt frå tankskip, offshorefartøy og hurtigbåtar. Viss du vil segla i internasjonale farvatn, må du vera oppmerksam på at plettfri vandel ofte er eit krav for å få visum i fleire land.

Etter ein tid som styrmann kan du også arbeide på land med administrasjon, personalleiing, kvalitets- og sikkerheitsarbeid, reiarlagsadministrasjon, maritime bedrifter eller i offentleg sjøforvalting. 

Intervjuer

Overstyrmann Ken Roger Klovning er avbildet i styrhuset på M/S Utsira. Han er iført en svart piquet-trøye med o.styrmann i hvite bokstaver på brystet.

Overstyrmann

Ken Roger Klovning

Jeg syns det er utrolig fint å seile på kysten. Det er lite som slår å sitte i styrehuset med en kaffekopp og se på utsikten, sier overstyrmann Ken Roger.

Viktige egenskaper

Som overstyrmann er det viktig å vera besluttsom, effektiv og nøyaktig. Du må vera serviceinnstilt, glad i å samarbeida og like å arbeida tett med mange menneske. Du bør vera glad i å inspirera og leia andre.

Lønn

Utdanning

Du kan først ta fagbrev i matrosfag på vidaregåande skule med to år i lære i bedrift. Deretter kan du ta ei toårig dekksoffiserutdanning ved ein fagskule. Etterpå må du ha seilingstid (fartstid) som kadett og få systematisk opplæring, i tillegg til å ta nødvendige sertifikat for å bli styrmann, og deretter overstyrmann. Du må òg ha godkjent helseattest, godt fargesyn og god høyrsle. Dersom du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest. 

Fartstid som blir kravd som kadett for å få sertifikat:

• 6 månader effektiv fartstid (tid om bord) med opplæring for dei som har fagbrev som matros/fiskar
• 12 månader effektiv fartstid (tid om bord) med opplæring for dei som ikkje har fagbrev som matros/fiskar
• 1 månad effektiv fartstid (tid om bord) for dei som har 36 månader fartstid som matros/fiskar før dei byrjar på utdanninga si

Fartstida for kadettar omregnes slik at det passar med eit årsverk på land. Timane omregnes til fartstid dagar etter formelen D = (x/1867) * 365, der «D» står for fartstid dagar, «x» står for timar og 1867 er tal timar i basis årsverk basert på 8-timars dag. Det vil seia at ein 12 timars arbeidsdag tilsvarer 2,35 fartstid dagar.

Etter- og vidareutdanning
Overstyrmannen må halde seg oppdatert på fagområde. Du får derfor jamleg tilbod om spesialkurs og oppdateringskurs. Du kan også vidareutdanne deg til kaptein, men som regel kjem opprykket eller forfremjinga etter kvart som du opparbeider deg erfaring.

De vanligste jobbene blant nautikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
  • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
  • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
  • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med overstyrmenn

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3142115 - OVERSTYRMANN

Andre yrke

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.
En komposittbåtbygger reparerer en båt

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
En mann monterer et lysarmatur på rekkverket i en oljeplattform

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.
Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehald av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.
Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller flyttbar rigg.