Gjennomgått i samarbeid med Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsfeltet til barnevernspedagogane er omfattande og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også vere saksbehandlar og leiar innan barnevernssektoren.

Barnevernspedagogar arbeider med omsorg, førebygging og konfliktløysing. Dei prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

Ein barnevernspedagog kan mellom anna jobbe som:

 • leiar, saksbehandlar og miljøarbeidar innan alle område i barnevernssektoren
 • institusjonsleiar eller miljøarbeidar i barne- og ungdomspsykiatrien
 • institusjonsleiar eller miljøarbeidar i rusinstitusjonar         
 • miljøterapeut
 • innan førebyggjande barne- og ungdomsarbeid

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera:

 

 • administrativt arbeid, som saksbehandling.
 • oppfølging av einskildindivid fagleg og sosialt med pedagogar 
 • kartlegging av behov for hjelp og laga individuelle oppfølgingsplanar
 • gjennomføra aktivitetar og samtalar

Barnevernspedagogar som jobbar i omsorgs- og behandlingsinstitusjonar arbeider ofte turnus.

Kor jobbar barnevernspedagogar?

Dei fleste stillingane innanfor barnevernet er i dag offentlege, men barnevernspedagogar jobbar også innan den private barnevernssektoren. Mange stillingar er underlagt barnevernstenestene i kommunane. Det er stadig fleire barnevernsinstitusjonar som er drivne av private aktørar eller verksemder. Ein anna veksande sektor er barne- og ungdomspsykiatriske institusjonar som er drivne i statleg regi.

Hvordan er det å jobbe som barnevernspedagog?

Intervjuer

Portrettbilde av en jente med blondt hår og en rosa topp. I bakgrunnen er noen trær og en grønn plen

Barnevernspedagog

Malin Sofie Jørgensen

– Det som virkelig er avgjørende for å kunne jobbe i dette yrket, er at en har et brennende ønske om å hjelpe og støtte familier som virkelig trenger det, forteller barnevernspedagog Malin Sofie Jørgensen.
Portrettbilde av barnevernspedagog Simen Risbøl

Barnevernspedagog

Simen Risbøl

– Jobben min går ut på å utøve den daglige omsorgen for ungdommene og skape god struktur i hverdagen deres, sier Simen Risbøl.

Passer jeg til å bli barnevernspedagog?

Evna til å skape tillit er truleg den viktigaste føresetnaden for å bli barnevernspedagog. Tillit er viktig for å oppnå kontakt med barn og unge i krise. Arbeidet stiller store krav til deg som person, både fagleg og etisk. Du må ha gode evner til samarbeid, og du må kunne handtere konfliktar på ein god måte.

Hva tjener barnevernspedagogar?

Hvordan utdanner du deg til barnevernspedagog?

Hva jobber barnevernspedagogutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 662117 - Bachelor, barnevern, treårig
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662102 - Barnevernspedagogutdanning, treårig
 • 762106 - Master, barnevern, toårig
 • 762112 - Master, barnevern, femårig
 • 762106 - Master, barnevern, toårig
 • 762105 - Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig

Bedrifter: Hvor jobber barnevernspedagogar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med barnevernspedagogar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3460105 - BARNEVERNSKONSULENT
 • 3460126 - BARNEVERNSPEDAGOG (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460111 - HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN)
 • 3460146 - BARNEVERNSPEDAGOG (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460141 - TILSYNSFØRER (BARNEVERNET)
 • 3460129 - KLINISK BARNEVERNSPEDAGOG
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460109 - BARNEVERNSKURATOR
 • 3460101 - UNGDOMSKONSULENT
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.
Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.