Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsfeltet til barnevernspedagogane er omfattande og variert. Som barnevernspedagog kan du jobbe tett på barn og unge, men også vere saksbehandlar og leiar innan barnevernssektoren.

Barnevernspedagogar arbeider med omsorg, førebygging og konfliktløysing. Dei prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

Ein barnevernspedagog kan mellom anna jobbe som:

 • leiar, saksbehandlar og miljøarbeidar innan alle område i barnevernssektoren
 • institusjonsleiar eller miljøarbeidar i barne- og ungdomspsykiatrien
 • institusjonsleiar eller miljøarbeidar i rusinstitusjonar         
 • miljøterapeut
 • innan førebyggjande barne- og ungdomsarbeid

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera:

 

 • administrativt arbeid, som saksbehandling.
 • oppfølging av einskildindivid fagleg og sosialt med pedagogar 
 • kartlegging av behov for hjelp og laga individuelle oppfølgingsplanar
 • gjennomføra aktivitetar og samtalar

Barnevernspedagogar som jobbar i omsorgs- og behandlingsinstitusjonar arbeider ofte turnus.

Hvor jobber barnevernspedagogar ?

Dei fleste stillingane innanfor barnevernet er i dag offentlege, men barnevernspedagogar jobbar også innan den private barnevernssektoren. Mange stillingar er underlagt barnevernstenestene i kommunane. Det er stadig fleire barnevernsinstitusjonar som er drivne av private aktørar eller verksemder. Ein anna veksande sektor er barne- og ungdomspsykiatriske institusjonar som er drivne i statleg regi.

Intervjuer

Portrettbilde av barnevernspedagog Simen Risbøl

Barnevernspedagog

Simen Risbøl

– Jobben min går ut på å utøve den daglige omsorgen for ungdommene og skape god struktur i hverdagen deres, sier Simen Risbøl.

Viktige egenskaper

Evna til å skape tillit er truleg den viktigaste føresetnaden for å bli barnevernspedagog. Tillit er viktig for å oppnå kontakt med barn og unge i krise. Arbeidet stiller store krav til deg som person, både fagleg og etisk. Du må ha gode evner til samarbeid, og du må kunne handtere konfliktar på ein god måte.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant barnevernspedagogutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 662117 - Bachelor, barnevern, treårig
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662102 - Barnevernspedagogutdanning, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnevernspedagogar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460146 - BARNEVERNSPEDAGOG (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460141 - TILSYNSFØRER (BARNEVERNET)
 • 3460129 - KLINISK BARNEVERNSPEDAGOG
 • 3460126 - BARNEVERNSPEDAGOG (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460111 - HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN)
 • 3460109 - BARNEVERNSKURATOR
 • 3460105 - BARNEVERNSKONSULENT
 • 3460101 - UNGDOMSKONSULENT
 • 1227274 - ENHETSLEDER (BARNEVERN)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.