Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 25. november 2021

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og tilrettelegg du for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Arbeidsoppgaver

Ein vernepleiar jobbar med å rettleie og tilrettelegge for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar. 

Arbeidet rettar seg spesielt mot personar med utviklingshemming, men vernepleiaren jobbar og med menneske med fysiske funksjonsnedsettingar, psykiske lidingar, rusproblem og aldersdemens.

Vernepleiaren bistår menneske med ulike behov til å styre kvardagen sjølv og ta viktige val. Som vernepleiar skal du bidra til auka rettssikkerheit (at rettane dine blir varetatt), likeverd og betre levekår for den enkelte.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein vernepleiar er:

 • bidra til dagleg omsorg, gi sosial støtte og rettleiing
 • legge til rette for meistring, opplæring og trening
 • halde ved like ferdigheiter og etablere nye ferdigheiter
 • gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnarar
 • administrasjon og leiing
 • undervising, fagutvikling og forsking

Arbeidsoppgåvene for vernepleiarar varierer mykje, alt etter kvar du er tilsett. Jobben går ofte ut på å bistå brukarane og utanfor heimen, for mellom anna å kunne meistra arbeid og skulegang.

Vernepleiar er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber vernepleiarar ?

Som vernepleiar arbeider du hovudsakleg innanfor helse- og sosialsektoren. Det kan vere i kommunale heimetenester, dagtilbod eller i spesialisthelsetenesta. Du kan arbeide innan rusomsorg, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, i skule og barnehage eller i NAV. Nokon arbeider og i privat sektor.

Intervjuer

En kvinne med lyst hår og svart genser smiler mot kamera. Bildet er tatt innendørs.

Vernepleier

Anita Melvær

– Jeg synes møtet med medmennesket og det fokuset vi vernepleiere har på mulighetene og potensialet som ligger i et menneske, er veldig fint, forteller Anita.

Viktige egenskaper

Som vernepleiar er eigenskapane empati og evne til å vise omsorg svært viktig. Det blir stilt store krav til innleving og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Fleire høgskular tilbyr vidareutdanningar innanfor habilitering/rehabilitering, målretta miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, rettleiing, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk.

Du kan søke om godkjenning som rettleiar, klinisk vernepleiar eller vernepleiar med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med vernepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3232112 - VERNEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3232111 - DISTRIKTSLEDER (VERNEPLEIER)
 • 3232110 - KOORDINATOR (VERNEPLEIER)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 3232108 - KONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232107 - FAGKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232106 - AVDELINGSVERNEPLEIER
 • 3232105 - KOORDINATOR (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3232104 - KONSULENT (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3232103 - BOVEILEDER (VERNEPLEIER)
 • 3232102 - VERNEPLEIER
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.