Kvalitetssikret av Norsk Osteopatforbund 11. oktober 2022

Osteopat

Osteopatar behandlar muskel – og skjelettplager og ser på samanhengane mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorar som påverkar helsa vår.

Arbeidsoppgaver

Ein osteopat gir manuell behandling, i tillegg til å rettleia, motivera og bidra til at pasienten sjølv er aktiv og tar ansvar for eiga helse.

Manuell behandling kan variere frå manipulasjonsteknikkar (knekking), muskeltøyninger eller lettare teknikkar for muskulatur og ledd. Øvingar og/eller andre aktive tiltak som blir brukte i behandlinga kan variera frå spesifikk opptrening til generelle aktivitetar som pasienten sjølv følgjer opp heime. Val av tiltak vil variera og tilpassast den enkelte pasienten. I tillegg blir det brukt god tid på kommunikasjon rundt årsak, samanheng og prognose, slik at pasienten sjølv kan vere med på å ta gode avgjerder.

Vanlege arbeidsoppgåver for osteopaten:

  • kartlegge sjukdom eller skadar som treng vidare tilvising
  • undersøke muskel- og skjelettplager
  • utføre manuell behandling
  • tilpasse aktive øvingar og gi råd
  • framme helsekompetansen til pasienten
  • samarbeide med andre terapeutar innanfor muskel- og skjelettsystemet
  • helseframande og førebyggande arbeid

Frå 2022 må osteopatar følgje Lov om helsepersonell mv. og relaterte lovverk og forskrifter om mellom anna fagleg forsvarlegheit og journalføring, på lik linje med andre helsepersonell. Osteopat er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber osteopatar ?

Dei fleste osteopatar jobbar på private klinikkar, med individuell behandling, med grupper, og med oppgåver innan friskliv og aktive tiltak. Nokon osteopatar jobbar òg i offentleg helse- og omsorgsteneste, og innan forsking og utdanning.

Intervjuer

Osteopat Stine valgte yrket fordi hun selv fikk god hjelp av en osteopat etter en skade.

Osteopat

Stine Larsen

Jobben til Stine Larsen er å gi behandling som fremmer pasientens evne til hjelpe seg selv.

Viktige egenskaper

Som osteopat jobbar du nært menneske. Du må ha evne til å skapa tillit og ha gode kommunikasjonsevner.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

I Noreg tilbyr Høyskolen i Kristiania utdanninga bachelor i osteopati, følgd av eittårig vidareutdanning. Fullført 4-årig utdanning dannar grunnlag for å søka Helsedirektoratet om autorisasjon og bruk av tittelen osteopat. Utdanning blir òg tilboden i fleire andre land som Finland, Danmark, Storbritannia og Sverige.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med osteopatar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3229114 - OSTEOPAT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

Ein akupunktør set nåler i bestemte punkt i kroppen for å behandle menneske.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er ei naturmedisinsk behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlinga av pasientar.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.