Gjennomgått i samarbeid med Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Arbeidsoppgaver

Vi kan trekkje hovudskiljelina mellom to yrkesgrupper innan politiet:

Politibetjentar er utdanna ved Politihøgskolen og har ei rekkje arbeidsoppgåver i politiet. Døme på oppgåver er etterforsking, kontrollar og førebyggande arbeid. 

Les meir om politibetjent 

Politijuristar er utdanna som juristar, og arbeider med påtalemessige oppgåver, slik som å leie etterforsking og fungere som aktor i retten. Politijuristar har ofte dei leiande stillingane i politiet. 

Les meir om politijurist 

I tillegg finst det ei lang rekkje moglegheiter for spesialisering innan politi- og påtalemyndigheita, mellom anna etterforskar.

Intervjuer

Mann med briller og brunt hår ser inn i kamera. Han har skjegg og lysegrønn skjorte over en hvit t-skjorte. Hvit vegg i bakgrunnen.

Etterforsker

Lars Dulsrud

– Du må ha et ønske om å finne ut hva, hvordan og hvorfor noe har skjedd, mener Lars.
Ei dame i politiuniform

Politibetjent

Stine Bekken

– Vi er vanlige mennesker, som går i uniform, og er politi fordi vi ønsker å hjelpe andre, sier Stine.
Portrettfoto av kvinne med politiuniform

Etterforsker

Laila Kristin Eike

– Å være etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, forteller Laila Kristin Eike.

Lønn

Bedrifter som ansetter politifolk

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med politifolk

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3450111 - ETTERFORSKER (POLITI)
 • 3450110 - PASSKONTROLLØR (POLITI)
 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT
 • 2523106 - UTRYKNINGSSJEF (POLITI)
 • 2523105 - POLITIINSPEKTØR
 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2523102 - POLITIFULLMEKTIG
 • 2523101 - POLITIADJUTANT
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 1227193 - POLITIMESTER
 • 1227189 - LENSMANN
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1227173 - VISEPOLITIMESTER
 • 1120103 - SYSSELMANN
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.