Kvalitetssikret av Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.

Arbeidsoppgaver

Vi kan trekkje hovudskiljelina mellom to yrkesgrupper innan politiet:

Politibetjentar er utdanna ved Politihøgskolen og har ei rekkje arbeidsoppgåver i politiet. Døme på oppgåver er etterforsking, kontrollar og førebyggande arbeid. 

Les meir om politibetjent 

Politijuristar er utdanna som juristar, og arbeider med påtalemessige oppgåver, slik som å leie etterforsking og fungere som aktor i retten. Politijuristar har ofte dei leiande stillingane i politiet. 

Les meir om politijurist 

I tillegg finst det ei lang rekkje moglegheiter for spesialisering innan politi- og påtalemyndigheita, mellom anna etterforskar.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politifolk

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3450111 - ETTERFORSKER (POLITI)
 • 3450110 - PASSKONTROLLØR (POLITI)
 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT
 • 2523106 - UTRYKNINGSSJEF (POLITI)
 • 2523105 - POLITIINSPEKTØR
 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2523102 - POLITIFULLMEKTIG
 • 2523101 - POLITIADJUTANT
 • 1227263 - UTRYKNINGSPOLITISJEF
 • 1227193 - POLITIMESTER
 • 1227189 - LENSMANN
 • 1227159 - POLITIAVDELINGSSJEF
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.