Kvalitetssikret av Legeforeningen, Legeforeningen 01. juni 2016

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandlar sjukdommar og skader hos menneske

Arbeidsoppgaver

Hovudarbeidsområdet til ein lege er å førebygga, diagnostisera og behandla sjukdom og skadar. Du må ha gode kunnskapar om kropp og helsa, og vera flink med menneske. Som lege har du ansvar for at den behandlinga du gir er lindrande, effektiv og av god kvalitet.

Legar kan arbeida på alle nivå i helsetenesta, også innan forsking, undervisning og administrasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for legar:

 • lytta til pasientane, kartlegga symptom og gjera undersøkingar for å stilla diagnose
 • planlegga og utføra behandling
 • gi pasientar råd om helse og livsstil, behandlingar og opplysningar om bruk og dosering av medisinar, verknader, biverknader og risiko osb.

Ein kan velja blant mange spesialitetar for vidareutdanning. Blir du spesialist i allmennmedisin, kan du arbeida som fastlege og arbeida med vanlege sjukdommar og helseutfordringar, men også oppdaga sjeldne tilstandar og sjukdommar som må greiast vidare ut i sjukehus.

Du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet for å jobba som lege.

Hvor jobber legar ?

Som lege kan du jobba på sjukehus, klinikkar, legekontor, i private praksisar, humanitære organisasjonar, Forsvaret og innan medisinsk forsking.

Intervjuer

 Øystein Seth Fiskå på legekontoret sitt i Oslo.

Allmennlege

Øystein Seth Fiskå

– Jeg liker prosessen, eller selve detektivjobben ved å finne ut hva som feiler folk, sier Øystein Seth Fiskå
Henrik Storstein Hytten er lege på sykehuset Vestre Viken helseforetak i Drammen.

Lege

Henrik Storstein Hytten

Henrik har kunnet gå på jobb gjennom hele pandemien og føler seg privilegert bak klamt smittevernutstyr og mye ny kunnskap.
Portrett Esperanza Sanchez i legefrakk på sykehuset

Onkolog

Esperanza Sanchez

-Akkurat nå er det veldig spennende å være kreftlege, for det er så mange nye typer kreftbehandlinger, sier Esperanza Sanchez.

Viktige egenskaper

For å kunna arbeida som lege må du vera interessert i å hjelpa menneske, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må like å lesa og læra nye ting for å halda deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Ein viktig eigenskap for ein lege, er evna til å sjå kvart enkelt menneske bak symptoma. Som lege må du òg kunna halda hovudet kaldt i stressa situasjonar.

Lønn

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er eit seksårig universitetsstudium. Studentane er gjennom heile utdanninga jamleg i kontakt med pasientar, og det blir lagt vekt på at praksisen skal vera så allsidig som mogleg. Etter gjennomførd studium søker ein Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

Dei fleste vil videreutdanne seg som spesialist. Spesialistutdanninga for legar er no bygd opp av tre delar; LIS1, LIS2 og LIS3 der LIS er forkortning for Lege I Spesialisering. Det omfattar praktisk teneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktivitetar i minst seks og eit halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Den første delen (LIS1) er felles for alle spesialiseringar og blir utgjorde av 12 månader i sjukehus og 6 månader i kommunale helse- og omsorgsteneste. Viss du skal jobba som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tenesta.

Etter- og vidareutdanning

Spesialistutdanning for legar

De som jobber som legar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant medisinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 869904 - Ph.d.-program, helsevitenskap
 • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
 • 863101 - Dr.med.-utdanning
 • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 763901 - Videreutdanning, medisinske fag
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763101 - Cand.med.-utdanning

Det finst mange legespesialiseringar.

Sjå alle spesialiseringar

Legeforeningen har ei detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområde.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med legar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221146 - LEGE I SPESIALISERING (LIS)
 • 2221144 - PATOLOG
 • 2221143 - AUDIOLOG
 • 2221142 - LEGE (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2221141 - RADIOLOG
 • 2221140 - MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS
 • 2221139 - FASTLEGE
 • 2221138 - RÅDGIVENDE OVERLEGE
 • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
 • 2221136 - ASSISTERENDE OVERLEGE
 • 2221135 - KOMMUNELEGE I
 • 2221134 - KOMMUNELEGE II
 • 2221133 - HUDSPESIALIST
 • 2221132 - ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST
 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221129 - TILSYNSLEGE
 • 2221128 - SPESIALLEGE
 • 2221127 - RØNTGENLEGE
 • 2221126 - RETTSPSYKIATER
 • 2221125 - RETTSMEDISINER
 • 2221124 - ORALKIRURG
 • 2221123 - SEKSJONSOVERLEGE
 • 2221122 - ØYELEGE
 • 2221121 - BYDELSLEGE I
 • 2221120 - BYDELSLEGE II
 • 2221118 - LEGESPESIALIST
 • 2221117 - TURNUSLEGE
 • 2221116 - PSYKIATER
 • 2221115 - OVERLEGE
 • 2221114 - ORTOPED
 • 2221113 - ONKOLOG
 • 2221112 - NEVROLOG
 • 2221110 - LEGE
 • 2221109 - KOMMUNELEGE
 • 2221108 - KIRURG
 • 2221107 - KARDIOLOG
 • 2221106 - GYNEKOLOG
 • 2221105 - BEDRIFTSLEGE
 • 2221104 - ASSISTENTLEGE
 • 2221103 - ANESTESILEGE
 • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE
 • 2221101 - TURNUSKANDIDAT
 • 1228130 - AVDELINGSOVERLEGE

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.