Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Sosionom

Ein sosionom hjelper menneske med å førebyggje, løyse og redusere problem.

Arbeidsoppgaver

Som sosionom førebyggjer, løyser og reduserer du problem som enkeltpersonar, familiar og grupper i samfunnet råkar ut for. Sosionomen fungerer som bindeledd til dei hjelpetilboda samfunnet tilbyr. Eit viktig prinsipp i sosialt arbeid er at den hjelpa som blir gitt, skal vera hjelp til sjølvhjelp. Hjelpa tek utgangspunkt i det enkelte mennesket si evne og situasjon. 

Den viktigaste arbeidsoppgåva til ein sosionom er å hjelpe menneske med å finne løysingar som kan forbetre livskvaliteten deira. Sosionomen fungerer som bindeledd til dei hjelpetilboda samfunnet tilbyr, og må kartleggje ressursar og behov og bruketilgjengelege støtteordningar på ein best mogleg måte.

Sosionomar opptrer som rådgivar og saksbehandlar og jobbar med å finne gode løysingar på politiske, juridiske og sosiale problem for grupper og enkeltmenneske.

Sosionomar arbeider blant anna med:

 • individuelt arbeid med enkeltpersonar og deira familiar, nettverk og omgivnadar
 • gruppearbeid med menneske med felles problem og interesser
 • samfunnsarbeid i form av naboskaps-, grasrot- og reformarbeid
 • sosial administrasjon og planlegging

Tittelen "sosialarbeidar" blir brukt om personar med ulik utdanning. Sosialarbeidarar jobbar innan sosial hjelpeverksemd i private eller offentlege bedrifter. Dei er som oftast utdanna sosionomar eller barnevernspedagogar.

Hvor jobber sosionomar ?

Som sosionom kan du jobbe både i det private og det offentlege næringslivet. Du kan for eksempel arbeide i NAV, barnevernstenesta, psykisk helsevern, fengselsstellet, skolesektoren, krisesenter og frivillige organisasjonar. Du kan også arbeide med rusomsorg, eldreomsorg, familievern og flyktning- og innvandrararbeid og i frivillige organisasjonar. 

Intervjuer

Portrettbilde av sosionom Sara Myksvoll

Sosionom

Sara Myksvoll

– En kjempeviktig egenskap i dette yrket er å kunne lytte til alle menneskene man møter og ha enorm respekt for dem, forteller Sara.
Portrett av sosionom Fadi El-Kordi

Sosionom

Fadi El- Kordi

Fadi El-Kordi jobber med barn som ikke opplever trygghet.

Viktige egenskaper

Som sosionom må du bry deg om menneske. Du må også evne å sjå alle som enkeltindivid. Du bør vere empatisk og ha eit genuint ønske om å hjelpe menneske. I tillegg må du vere tolmodig og flink til å kommunisere med andre.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Etter fullført sosionomutdanning kan du fordjupe deg innan barne- og ungdomsvern, arbeid med eldre, psykisk helsearbeid, rehabilitering, opplæring, konsultasjon og pedagogisk rettleiing. Ved enkelte familievernkontor og psykiatriske klinikkar kan du også ta vidareutdanningar som kvalifiserer til terapeutisk verksemd. Det er også mogleg å ta master i sosialt arbeid.

Vidareutdannar du deg innan klinisk sosialt arbeid, blir du klinisk sosionom.

De vanligste jobbene blant sosialfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 762103 - Cand.sosion.-utdanning
 • 662106 - Sosionomutdanning, toårig
 • 662105 - Sosionomutdanning for døve, treårig
 • 662104 - Sosionomutdanning, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sosionomar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460148 - MILJØARBEIDER (SOSIALE FAGFELT)
 • 3460147 - RÅDGIVER (PASIENTRELATERT ARBEID)
 • 3460145 - SOSIONOM (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3460144 - INTEGRERINGSKONSULENT
 • 3460142 - RÅDGIVER (SOSIALKONTOR)
 • 3460140 - AVDELINGSSOSIONOM (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460139 - KOORDINATOR (HUMANITÆRT ARBEID)
 • 3460131 - KONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460130 - FØRSTEKONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460123 - SOSIALRÅDGIVER (VEILEDNING)
 • 3460122 - SOSIALFULLMEKTIG (VEILEDNING)
 • 3460121 - SOSIALFAGLIG LEDER
 • 3460120 - RUSMIDDELKONSULENT (SOSIONOM)
 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460117 - KOORDINATOR (SOSIAL)
 • 3460115 - FAGKONSULENT (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460104 - SOSIONOM (MILJØARBEIDER)
 • 3460103 - SOSIALKURATOR
 • 3460102 - SOSIALKONSULENT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.