Kvalitetssikret av Offshore Norge 03. mai 2023

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.

Arbeidsoppgaver

Som geofysikar arbeider du med, eller forskar på, jordas fysikk.

Det kan vere alt frå seismologi (læra om jordskjelv og nærskylde fenomen), til vatnets fysikk, altså oseanografi, eller glasiologi (læra om is). Andre jobbar med meteorologi, som er vitskapen om atmosfæren.

Eit viktig arbeidsfelt for geofysikarar er leiting etter mineraler og olje. Andre område er miljø og klima.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein geofysikar:

 • planlegge, gjennomføre og leie innsamling av seismiske data for å undersøke jordas indre
 • forklare hendingar som skjer både i jordas indre og ytre, slik som kvifor eit jordskjelv oppstår, eller kvifor det reknar
 • samarbeide med geologar for å kartlegge olje- og gassførekomstar, fjelltilhøve og bergartar
 • forklare fenomen i havet, og dei fysiske og kjemiske eigenskapane til vatn 

Det å auke forståinga for jordas samansetning og fysiske eigenskapar generelt er ei viktig oppgåve for geofysikarar.

Kor jobbar geofysikarar?

Mange geofysikarar arbeider i oljeindustrien. Andre arbeider innan meteorologi eller er tilknytt forskingsinstitusjonar der dei forskar på eksempelvis hav, is, fjell, vulkanar eller miljø og klima.

Intervjuer

Geofysiker Cecilie Skiple jobber med å tolke store mengder data fra havbunnen..

Geofysiker

Cecilie Skiple

Geofysiker Cecilie tror det blir stor aktivitet innen havvind de kommende årene

Viktige eigenskapar

For å bli geofysikar må du vere nysgjerrig og analytisk. Du bør ha ei interesse for jorda sine prosessar og fenomen. Som geofysikar må du òg like å arbeide saman med andre fagpersonar.

Lønn

Utdanning

Det vanlegaste er å ta ei femåring masterutdanning innan geofysikk. Du kan òg ta sivilingeniørutdanning innan geologi eller petroleumsfag.

Dei vanlegaste jobbane blant geofysikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756302 - Cand.scient.-utdanning, naturgeografi
 • 756211 - Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig
 • 756207 - Cand.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756205 - Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi
 • 756204 - Master of Science, petroleum geosciences, toårig
 • 656999 - Geofag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 656299 - Geofysikk, uspesifisert, lavere nivå

Bedrifter som ansetter geofysikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med geofysikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114109 - PETROFYSIKER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.