Gjennomgått i samarbeid med Norsk Kjeveortopedisk Forening 05. desember 2022

Kjeveortoped

Ein kjeveortoped er ein tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstillinga og bitet til pasientar.

Arbeidsoppgaver

Ein kjeveortoped stiller diagnosar, førebygger og behandlar feil i bit og tannstilling. Når allmenntannlegen vurderar at ein pasient har behov for tannregulering, tilvisast pasienten til kjeveortoped for vidare undersøking og eventuell behandling.

Som kjeveortoped er barn og unge den største pasientgruppa, men dei fleste kjeveortopedar behandlar òg vaksne. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • diagnostisere bittavvik og feil ved tannstilling ved hjelp av blant anna røntgenbilde, foto og modellar
  • Behandle bittavvik ved hjelp av mellom anna fast tannregulering og plater

Kjeveortopeden jobbar saman med ein tannpleiar og ein tannhelsesekretær. Eit samarbeid med ein oralkirurg og andre tannlegespesialistar, kan vere nødvendig ved større behandlingar.

Kor jobbar kjeveortopedar?

Som kjeveortoped arbeider du som oftast i private klinikkar. To av tre kjeveortopedar i Noreg praktiserer privat. Resten er engasjerte i den offentlege tannhelsetenesta.

Intervjuer

Portrett av kjeveortoped Geir Kristian

Kjeveortoped

Geir Kristian Skistad

Utdanningen for å bli kjeveortoped tar totalt ti år, så egenmotivasjon er et must. Du må like å analysere og gruble litt for å finne løsninger, sier Geir Kristian Skistad.

Viktige eigenskapar

Som kjeveortoped bør du vere interessert i tannhelse og estetikk. Du bør ha eit godt handlag og vere nøyaktig og tolmodig. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, slik at du kan skape tillit og få god kontakt med pasientane.

Lønn

Utdanning

Du må først ta ei femårig utdanning som tannlege, for så tre år med spesialisering i kjeveortopedi. For å byrje på spesialistutdanninga må du ha ei bestått tannlegeutdanning, og dessutan to år med erfaring frå allmennpraksis.

 

Dei vanlegaste jobbane blant tannlegespesialistutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 764106 - Master, odontologi, femårig
  • 764105 - Videreutdanning for odontologer
  • 764102 - Master of Philosophy, odontologi
  • 764101 - Cand.odont.-utdanning

Bedrifter som ansetter kjeveortopedar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kjeveortopedar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 2222115 - KJEVEORTOPED

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.