Kvalitetssikret av Norske medisinfaglige teknikere 17. desember 2021

Obduksjonsteknikar

Autopsiteknikaren utfører obduksjonar og steller lik.

Arbeidsoppgaver

Ein obduksjonsteknikar er ein medisinfaglig teknikar som utfører kliniske obduksjonar. Klinisk obduksjon er viktig for å stilla riktige diagnosar etter dødsfall. Dette blir gjort for å finna årsaka til at ein person er død, og ofte blir avdekt sjukdommar ein tidlegare ikkje har vore klar over.

Det skilst mellom ein rettsmedisinsk obduksjon, og ein medisinsk obduksjon. Den rettsmedisinske er det politiet som rekvirerer, medan dei medisinske blir rekvirert av ein lege. Korrekte diagnosar er viktig for at helsemyndane skal få kunnskap om sjukdomsbildet i befolkninga. Den rettsmedisinske obduksjonen er spesielt viktig når politiet undersøker mistenkelege eller unaturlege dødsfall.

Obduksjonsteknikaren opnar opp og tar ut organ frå den døde, og syr deretter igjen obduksjonssnittet. Det er obduksjonsteknikaren som steller og førebur liket, og sørger for at likt er klart for ei eventuell syning.

Obduksjonsteknikaren har òg ansvaret for å organisera det daglege arbeidet i obduksjonssalen. Det inneber å koordinera obduksjonsførespurnader, sørga for at utstyret er i orden og etterfylla alt av forbruksartiklar til dømes prøvetakingsmateriale.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver:

I bårehus

 • koordinera bruk av kapell og syningsrom
 • stell, nedlegging i kiste og syning av lik
 • ta ut elektroniske implantater som ICD (Implanterbar hjertestarter), pacemaker og liknande
 • legga til rette for og rettleia ved ulike gravferdritual ved aktuelt bårehus
 • handtera og stell av lik som er komme frå utland eller skal transporterast ut av landet, utarbeida nødvendige transportdokument og utføra*omlegging til eller frå transportkiste/sinkkiste

Ved obduksjon:

 • organisera og avvikla obduksjonar i samråd med patolog/rettspatolog
 • klargjera obduksjonssal før og etter bruk i samsvar med prosedyrar
 • ansvar for at gjeldande hygieneforskrifter blir følgde på obduksjonssalen
 • utføra balsamering i samsvar med gjeldande prosedyrar
 • utvida stell og preparering av lik til dømes ved ulykker

Obduksjonsteknikeren arbeider sjølvstendig og i tett samarbeid med patologar og rettsmedisinere. Obduksjonsteknikaren har òg mykje kontakt med gravferdsbyrå og gravferdkonsulentar i samband med stell av dei døde og henting av liket. Obduksjonsteknikarar kan òg samarbeida med prestetjenesten, til dømes når pårørande ønsker å sjå den avdøde.

Hvor jobber obduksjonsteknikere ?

Oduksjonsteknikarar arbeider i hovudsak på patologiavdelingar ved sjukehus eller rettsmedisinske institutt.

Intervjuer

Portrettfoto av en mann ikledd blå arbeidsuniform. Han ser mot kamera og smiler forsiktig. Han har mørkt, kort hår.

Obduksjonstekniker

Ole Herman Øiseth

– Jeg syntes det som hadde med død å gjøre var skremmende, og jeg hadde aldri før forestilt meg et slikt yrke. Nå har jeg hatt dette yrket i 28 år, forteller Ole Herman.
Obduksjonstekniker Bjørn Eirik Størkersen portrett 2.jpg

Obduksjonstekniker

Bjørn Eirik Størkersen

Obduksjonstekniker Bjørn liker at jobben hans bidrar til at folk får svar. Det gir en god følelse når man gir den avdøde en form for "ro" etter jobben vi har gjort.

Viktige egenskaper

Som obduksjonsteknikar må du kjenna til anatomien og fysiologien til mennesket og ha god kunnskap om sjukdomslære. I dette yrkte møte du ofte menneske i sorg og dine empatiske evner er derfor viktige. Du må vera i stand til å utføra oppgåvene på ein varsam og verdig måte. Reinslighet og god hygiene er viktig i det daglege arbeidet. For å jobba som obduksjonsteknikar bør du òg ha gode samarbeidsevner. Det er viktig at du er i god fysisk og psykisk form.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst inga formaliserte utdanning for å bli obduksjonsteknikar. Obduksjonsteknikarar kan ha ei rekke forskjellige helsefaglige bakgrunnar, som til dømes sjukepleie eller bioingeniør.

Det finst ein eigen sertifiseringsordning for obduksjonsteknikarar med erfaring frå yrket. Les meir om sertifiseringsordningen hos Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT).

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med obduksjonsteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7450123 - OBDUKSJONSTEKNIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.