Gjennomgått i samarbeid med Norske medisinfaglige teknikere 17. desember 2021

Obduksjonsteknikar

Autopsiteknikaren utfører obduksjonar og steller lik.

Arbeidsoppgaver

Ein obduksjonsteknikar er ein medisinfaglig teknikar som utfører kliniske obduksjonar. Klinisk obduksjon er viktig for å stilla riktige diagnosar etter dødsfall. Dette blir gjort for å finna årsaka til at ein person er død, og ofte blir avdekt sjukdommar ein tidlegare ikkje har vore klar over.

Det skilst mellom ein rettsmedisinsk obduksjon, og ein medisinsk obduksjon. Den rettsmedisinske er det politiet som rekvirerer, medan dei medisinske blir rekvirert av ein lege. Korrekte diagnosar er viktig for at helsemyndane skal få kunnskap om sjukdomsbildet i befolkninga. Den rettsmedisinske obduksjonen er spesielt viktig når politiet undersøker mistenkelege eller unaturlege dødsfall.

Obduksjonsteknikaren opnar opp og tar ut organ frå den døde, og syr deretter igjen obduksjonssnittet. Det er obduksjonsteknikaren som steller og førebur liket, og sørger for at likt er klart for ei eventuell syning.

Obduksjonsteknikaren har òg ansvaret for å organisera det daglege arbeidet i obduksjonssalen. Det inneber å koordinera obduksjonsførespurnader, sørga for at utstyret er i orden og etterfylla alt av forbruksartiklar til dømes prøvetakingsmateriale.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver:

I bårehus

 • koordinera bruk av kapell og syningsrom
 • stell, nedlegging i kiste og syning av lik
 • ta ut elektroniske implantater som ICD (Implanterbar hjertestarter), pacemaker og liknande
 • legga til rette for og rettleia ved ulike gravferdritual ved aktuelt bårehus
 • handtera og stell av lik som er komme frå utland eller skal transporterast ut av landet, utarbeida nødvendige transportdokument og utføra*omlegging til eller frå transportkiste/sinkkiste

Ved obduksjon:

 • organisera og avvikla obduksjonar i samråd med patolog/rettspatolog
 • klargjera obduksjonssal før og etter bruk i samsvar med prosedyrar
 • ansvar for at gjeldande hygieneforskrifter blir følgde på obduksjonssalen
 • utføra balsamering i samsvar med gjeldande prosedyrar
 • utvida stell og preparering av lik til dømes ved ulykker

Obduksjonsteknikeren arbeider sjølvstendig og i tett samarbeid med patologar og rettsmedisinere. Obduksjonsteknikaren har òg mykje kontakt med gravferdsbyrå og gravferdkonsulentar i samband med stell av dei døde og henting av liket. Obduksjonsteknikarar kan òg samarbeida med prestetjenesten, til dømes når pårørande ønsker å sjå den avdøde.

Kor jobbar obduksjonsteknikere?

Oduksjonsteknikarar arbeider i hovudsak på patologiavdelingar ved sjukehus eller rettsmedisinske institutt.

Hvordan er det å jobbe som obduksjonsteknikar?

Intervjuer

Portrettfoto av en mann ikledd blå arbeidsuniform. Han ser mot kamera og smiler forsiktig. Han har mørkt, kort hår.

Obduksjonstekniker

Ole Herman Øiseth

– Jeg syntes det som hadde med død å gjøre var skremmende, og jeg hadde aldri før forestilt meg et slikt yrke. Nå har jeg hatt dette yrket i 28 år, forteller Ole Herman.
Obduksjonstekniker Bjørn Eirik Størkersen portrett 2.jpg

Obduksjonstekniker

Bjørn Eirik Størkersen

Obduksjonstekniker Bjørn liker at jobben hans bidrar til at folk får svar. Det gir en god følelse når man gir den avdøde en form for "ro" etter jobben vi har gjort.

Passer jeg til å bli obduksjonsteknikar?

Som obduksjonsteknikar må du kjenna til anatomien og fysiologien til mennesket og ha god kunnskap om sjukdomslære. I dette yrkte møte du ofte menneske i sorg og dine empatiske evner er derfor viktige. Du må vera i stand til å utføra oppgåvene på ein varsam og verdig måte. Reinslighet og god hygiene er viktig i det daglege arbeidet. For å jobba som obduksjonsteknikar bør du òg ha gode samarbeidsevner. Det er viktig at du er i god fysisk og psykisk form.

Hva tjener obduksjonsteknikere?

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til obduksjonsteknikar?

Det finst inga formaliserte utdanning for å bli obduksjonsteknikar. Obduksjonsteknikarar kan ha ei rekke forskjellige helsefaglige bakgrunnar, som til dømes sjukepleie eller bioingeniør.

Det finst ein eigen sertifiseringsordning for obduksjonsteknikarar med erfaring frå yrket. Les meir om sertifiseringsordningen hos Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT).

Bedrifter: Hvor jobber obduksjonsteknikere?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med obduksjonsteknikere

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7450123 - OBDUKSJONSTEKNIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.