Kvalitetssikret av Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.

Arbeidsoppgaver

Hovslagaren skor hestar. Som hovslagar må du vere flink med hestar og handtere dei på ei sikker måte. Du må ha kjennskap til hestar sin anatomi og om sjukdommar i bein og hov.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein hovslagar

  • skjering av hovar 
  • kald- eller varmesmiing hestesko
  • festing av sko på hovane med saum (spikar) 
  • å gje faglege råd til hesteeigarar om riktig hovpleie

Korrekt skjering av hovane og skoing av hesten er viktig, slik at hesten ikkje får skadar. Hovslagaren brukar i dag mest fabrikkproduserte hestesko i ulike materialar, men han må kunne smi for å gjere gode tilpassingar og laga høvelege beslag.

Hovslagaren må ta omsyn til sin eigen og trygginga til hesten under arbeidet. Arbeidet kan vera fysisk krevjande og det er nødvendig med gode kunnskapar om både ergonomi og helse, miljø og trygging.

Hvor jobber hovslagarar?

Hovslagarar er ofte som sjølvstendig næringsdrivande. Nokre hovslagarar arbeider på fast arbeidsplass, men dei fleste reiser ut til kundane.

Intervjuer

Hovslager Aleksander Hoksrud foran hestehagen på stallen hvor han skor ridehester.

Hovslager

Aleksander Hoksrud

Å gå fra å være kameramann i TV produksjon til å bli hovslager er utvilsomt et kjempesprang. Jeg stortrives, og landet trenger flere hovslagere, smiler Aleksander Hoksrud.

Viktige egenskaper

Du må vere ein dyktig handverkar med godt handlag og praktisk sans. Nøyaktigheit og fokus på kvalitet og dyrevelferd er viktig.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i hovslagarfag. Les meir om meisterutdanning.

De vanligste jobbene blant hovslagarfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 455253 - Hovslagerfaget, Vg2 og Vg3, særløp
  • 455215 - Hovslagerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter hovslagarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med hovslagarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 7221102 - HOVSLAGER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.