Kvalitetssikret av Norsk forening for geriatri  20. juni 2022

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Arbeidsoppgaver

Geriatar er legar med spesialisering i sjukdommar hos eldre menneske.

Som geriatar er du spesialist på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre menneske. Geriatri omfattar akuttfelt som akuttgeriatri og hjerneslagbehandling, men også utgreiingspasientar og rehabilitering.

I behandlinga av eldre pasientar er det viktig å vareta det heilskaplege perspektivet. Pasientane har ofte eit samansett sjukdomsbilete der fleire sjukdommar opptrer samstundes og ein brukar ulike medisintypar. Som geriatar må du ha kunnskap om aldring og samansette lidingar, men også om hensiktsmessig medikamentbruk og problem rundt medikamentbruk hos sårbare pasientar. 

Demens, hjerneslag, hjartesjukdommar, lungesjukdommar og beinskøyrheit er sjukdommar som ofte oppstår hos eldre.

Geriatarar samarbeider ofte med psykiatrar, allmennlegar og nevrologar for å få eit heilskapleg bilete av sjukdomssituasjonen og -historia til pasienten. Arbeid i tverrfaglege team er ein viktig del av arbeidsmetoden.

Førebyggande og rådgivande arbeid for pasientar og pårørande er også ein viktig del av arbeidet.

Hvor jobber geriatarar ?

Som geriatar kan du arbeide på sjukehus, klinikkar, legekontor, i privat praksis, humanitære organisasjonar og innan medisinsk forsking.

Intervjuer

Geriater Dyveke Gledistsch i korridoren på sykehuset.

Geriater

Dyveke Gleditsch

Når det kommer inn en pasient med akutt forvirring er det spennende å finne årsaken sier geriater og detektiv, Dyveke Gleditsch.

Viktige egenskaper

Som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske og du må evna å sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må òg være sjølvstendig, ha god vurderingsevne og kunne takle eventuelle krisesituasjonar.

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

Dei neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. Dei fleste finn ut kva slags spesialist dei vil bli når dei går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 763220 - Geriatri, spesialistutdanning for leger
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med geriatarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.