Gjennomgått i samarbeid med NMF (Norsk matematisk forening) 03. oktober 2023

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Arbeidsoppgaver

Matematikarar utviklar, bruker eller underviser i matematiske omgrep, teoriar og teknikkar. Vanlegvis arbeider ein matematikar med forsking, undervising eller bruk av matematikk i andre samanhengar.

Med ei mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematikar. Utdanninga gir mogelegheit for fordjuping innan mange forskjellige interesseområde – derimellom informatikk, finans og statistikk.

Matematikarar jobbar ofte med å utvikle matematiske modellar og simuleringar. Arbeidet blir da gjort ved å bruke matematikk til å lage dataprogram, for å simulere eit fenomen. 

Kor jobbar matematikarar?

Mange matematikarar får jobb i skoleverket, eller så jobbar dei som forskarar. Matematikere kan jobbe i til dømes ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustrien, mediebedrifter, forvaltning, undervising, kartlegging, miljøovervaking, mobilkommunikasjon, IT, forsikring, bank og finans, energi, bioteknologi, medisinsk forsking, legemiddelindustri og sjukehus.

Korleis er det å jobbe som matematiker?

Intervjuer

En ung kvinne med langt, mørkt, bølgete hår står og smiler til kameraet. Hun har på seg en sort genser og et smykke. Bak henne skimtes et kontorlandskap.

Matematiker

Amalie Sødal

– Det er spennende å samarbeide med forskere fra andre land, forteller Amalie.

Viktige eigenskapar for ein matematiker

Interesse for og kunnskap om tal og matematikk er viktige føresetnader. Du må ha anlegg for system og teori. Dersom du skal undervise må du også ha gode pedagogiske evner. 

Kva tener matematikarar?

Korleis utdannar du deg til matematiker?

Det finst ei rekke relevante utdanningar på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innan matematikk. 

Kva jobbar matematikkutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8531 - Matematikk
 • 753905 - Master, modellering og dataanalyse, toårig
 • 753205 - Master, statistikk, toårig
 • 7531 - Matematikk

Bedrifter: Kor jobbar matematikarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med matematikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2121102 - MATEMATIKER
 • 3349132 - MATEMATIKKINSTRUKTØR
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2122109 - DATA SCIENTIST (DATAANALYSE)

Andre yrke

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.