Kvalitetssikret av Norsk sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Arbeidsoppgaver

Ein lós (statslós) går om bord på skip og hjelper kapteinar med å føre skip inn og ut norske farvatn. Lósar har bakgrunn som sjøkapteinar og liknande. Som lós er du ekspert på eit geografisk kystområde. Lósen må ha alle nødvendige opplysingar om skipet for å kunne utføre navigeringsoppgåvene sine: storleik, djupne, fart og evne til manøvrering. Lósen blir ofte frakta ut til skip via ein lósbåt eller eit lóshelikopter. Dette kan skje under alle vêrforhold.

Det er nødvendig å ha ein lós om bord under inn- og utsegling, skal alt gå føre seg på ein sikker måte. Ifølge Norsk lóslovgiving skal alle store skip bruke lós. Det finst like fullt ei rekke unnatak frå desse reglane.

I Noreg er det Kystverket som har ansvaret for lóstenestene. Skip bestiller vanlegvis lóstenester i god tid. Kystverkets lósteneste er likevel alltid tilgjengeleg.

Arbeidet kan gå føre seg til alle tider på døgnet. 

Hvor jobber lósar ?

Som statslós har du base ved ein av lósstasjonane i landet. Du er tilsett i staten eller i eit rederi.

Intervjuer

Portrettfoto Los Martin Størdahl iført uniformsskjorte

Los

Martin S. Strømdahl

Som los har man på en måte nådd toppen av sjøen, sier Martin Strømdahl.

Viktige egenskaper

Som lós må du vere i stand til å opptre med myndigheit. Du må vere veldig god til å samarbeide, og du må kunne kommunisere med andre. I mange tilfelle er det nødvendig med gode språkkunnskapar. Arbeidet kan vere psykisk og fysisk krevjande. Det inneber også mykje ansvar.

Lønn

Utdanning

Etter seks månadar og bestått deleksamen kan du få eit avgrensa lóssertifikat og tittel som statslós. Det tar omlag to år frå utdanninga byrjar til du er ferdig utdanna med fullverdig sertifikat. Så vil det gå ytterlegare tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstorleikar.

Opptakskrav
For å ta ei lósutdanning må du: 

 • vere under 38 år 
 • ha erfaring som navigatør i ei leiande stilling
 • ha godt syn og god helse
 • ha plettfri vandel
 • ha fullført og bestått skipsførareksamen eller maritim utdanning (nautikk) 
 • ha sertifikat som overstyrmann, attpå minst tre år med fartstid som navigatør eller minst tre år med fartstid frå marinen
 • ha eller kunne ta dekksoffisersertifikatet, klasse 1

Intervju og arbeidspsykologiske testar inngår som del av opptaket. Kystverket har opptak omlag ein gong i året, etter behov.

Les meir om losutdanninga hos Kystverket

Etter- og vidareutdanning
Statslósen må halde seg oppdatert på fagområdet. Han får derfor stadig tilbod om vidareutdanning gjennom spesialkurs og oppdateringskurs.

De som jobber som lósar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant navigatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 681399 - Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
 • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lósar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3142127 - LOSBÅTFORMANN
 • 3142125 - STATSLOSASPIRANT
 • 3142119 - STATSLOS
 • 3142116 - RUTELOS
 • 3142112 - LOSBÅTSMANN
 • 3142111 - REDERILOS
 • 3142107 - LOSOLDERMANN
 • 3142106 - LOSFORMANN
 • 3142105 - LOSBÅTFØRER
 • 3142104 - LOS
 • 3142102 - HAVNELOS

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.