Kvalitetssikret av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest (Maropp), Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 14. oktober 2021

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehald av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og plattformer.

Arbeidsoppgaver

Om bord på eit skip kan det vera fleire i maskinbesetninga. Dette varierer etter kvar stort maskineriet er. På større fartøy er det både 1. maskinist og 2. maskinistar. Fellesnemninga for dei som jobbar som maskinist eller maskinsjef er maskinoffiser.

Som maskinist har du moglegheit å jobba på skip, plattform eller på landsanlegg der det er behov for tilsette med maskinistutdanning. Som 1. maskinist er du maskinsjefens nestkommanderande om bord, og jobbar i maskinrommet med å halda maskineriet i god teknisk stand.

Vanlege arbeidsoppgåver for maskinistar

 • dagleg ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehald av maskineri og tekniske system på heile fartøyet
 • planlegga større og mindre vedlikehaldsarbeid
 • vakthald i kontrollrom
 • hovudansvar for trygginga i maskinrommet
 • bunkring (fylla drivstoff)
 • opplæring av nye i maskinbesetninga

I dette yrket må du vera førebudd på å arbeida turnus og kanskje vera lengre periodar om bord, til dømes fire veker om bord, fire veker fri.

Alle som skal jobba på skip, og andre flyttbar innretningar til havs, må ha ei helsefråsegn som viser at du kan jobba om bord på eit skip. Då skal ein sjømannslege sjekka mellom anna syn, høyrsle, den fysiske funksjonsevna di. Dette gjeld òg lærlingar som skal jobba om bord.

Hvor jobber maskinistar ?

Maskinisten arbeider om bord på skip eller offshore. Som maskinist kan du òg jobbe på land, i reiarlag, offentleg sjøfortvalting eller maritime bedrifter som til dømes Veritas. Eit maskinistsertifikat gir deg mogelegheiter til å jobbe over heile verda.

Intervjuer

Maskinist Anders Aasmundsen. Portrett

Maskinist/maskinoffiser

Anders Aasmundsen

Som maskinist i Kystverket gjør Anders både tekniske oppgaver på båten, og vedlikeholdsarbeid langs kysten.

Viktige egenskaper

Som maskinist er det viktig å vere teknisk interessert og ha lett for å skjøne korleis maskiner fungerer. Du må vere serviceinnstilt og like å arbeide tett med andre menneske. For å trivast i jobben er det òg ein fordel å like å vere på havet.

Lønn

Utdanning

Du kan først ta fagbrev og ferdigheitssertifikat som motormann ved å ta vidaregåande utdanning med to år lære i bedrift. Deretter kan du ta ein toårig grad i maskinteknisk drift ved ein teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid som maskinkadett og få opplæring fram til første sertifikat som maskinist. 

Fartstid som krevst for å få sertifikat:

 • seks månader effektiv fartstid (tid om bord på båt) med opplæring om du har fagbrev som motormann
 • tolv månader effektiv fartstid med opplæring om du ikkje har fagbrev som motormann
 • ein månad effektiv fartstid om du har 36 månader fartstid som motormann før du begynner på utdanninga 

Som maskinist må du ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god høyrsle. 

De som jobber som maskinistar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant maskinistutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 681308 - Høgskolekandidat, marinteknisk drift, treårig
 • 655215 - Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 581305 - Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå
 • 555213 - Fagskoleutdanning, skipsteknisk drift
 • 555202 - Maritime maskinistfag, påbygging til videregående utdanning
 • 555201 - Enemaskinistkurs
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II
 • 455224 - Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maskinistar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8342104 - MASKINPASSER (SKIP)
 • 8162118 - MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162117 - OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 8162109 - DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG)
 • 8162107 - FRYSEMASKINIST (STASJONÆRE ANLEGG)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 5163139 - MASKINIST (DRIFT AV MASKINER)
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)
 • 3141112 - MASKINOFFISER (SKIP)
 • 3141110 - KJØLEMASKINIST (SKIP)
 • 3141109 - SKIPSMASKINIST
 • 3141107 - ANDREMASKINIST (SKIP)
 • 3141106 - OFFISERSASPIRANT (MASKIN)
 • 3141105 - TEKNISK ASSISTENT (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)
 • 3141104 - ENEMASKINIST
 • 3141103 - MASKINIST (SKIP)
 • 3141102 - FØRSTEMASKINIST (SKIP)
 • 3141101 - ANNENMASKINIST

Andre yrke

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Flymotormekaniker i arbeid

Flymotormekanikar

Ein flymotormekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.