Kvalitetssikret av Norges idrettshøgskole 23. mars 2021

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Arbeidsoppgaver

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgivar om idrett i offentleg eller privat sektor. Ein idrettskonsulent jobbar med idrett på et administrativt og samfunnsvitskapleg nivå.

Idrettskonsulentar gir rettleiing innan alle område som har med idrett å gjere.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein idrettskonsulent:

  • organisere idrettsarrangement
  • legge til rette for idrett og fysisk aktivitet
  • planlegging og gjennomføring av aktivitetar
  • formidlings- og kommunikasjonsarbeid
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive ein idrettsorganisasjon
  • inkludering av minoritetar
  • drive kursverksemd
  • administrative oppgåver, som eksempelvis å sette opp budsjett, økonomistyring og skrive søknader om sponsorstøtte

Idrettskonsulentar har ofte bakgrunn som idrettstrenarar.

Hvor jobber idrettskonsulentar ?

Ein idrettskonsulent jobbar ofte i ein kommune, ein fylkeskommune eller i andre deler av det offentlege. Idrettskonsulenten kan også jobbe i ein idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Intervjuer

Idrettskonsulententen er på befaring i en ny idrettshall i Halden. Idrettshallen er nesten ferdig, og han er sammen med andre kommunen for og inspiserer utviklingen.

Idrettskonsulent

Christian Berg

Fra å være proff fotballspiller, til å sitte på kontor i Halden kommune var et spenstig sprang for Christian Berg.

Viktige egenskaper

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med menneske og vere god til å samarbeide. Du bør vere flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

Lønn

Utdanning

Du kan ha forskjellige utdanningar for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag frå vidaregåande skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og leiingsutdanning innan idrett gir god kompetanse i dette yrket.

Etter- og vidareutdanning
Noregs idrettshøgskole tilbyr vidareutdanning og kurs av forskjellig slag.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med idrettskonsulentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3449113 - IDRETTSKONSULENT (OFFENTLIG FORVALTNING)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.