Kvalitetssikret av Norges idrettshøgskole 14. juni 2023

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Arbeidsoppgaver

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgivar om idrett i offentleg eller privat sektor. Ein idrettskonsulent jobbar med idrett på et administrativt og samfunnsvitskapleg nivå.

Idrettskonsulentar gir rettleiing innan alle område som har med idrett å gjere.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein idrettskonsulent:

 • organisere idrettsarrangement

 • tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet

 • planlegging og gjennomføring av aktiviteter

 • markedsføring, formidlings- og kommunikasjonsarbeid

 • gi råd om bygging av idrettsanlegg

 • drive en idrettsorganisasjon

 • lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer

 • inkludering av minoriteter

 • drive kursvirksomhet

 • forberede og skrive søknader om sponsor- og pengestøtte

 • økonomistyring og budsjett, juss, forvaltning, saksbehandling

Idrettskonsulentar har ofte bakgrunn som idrettstrenarar.

Hvor jobber idrettskonsulentar?

Ein idrettskonsulent jobbar ofte i ein kommune, ein fylkeskommune eller i andre deler av det offentlege. Idrettskonsulenten kan også jobbe i ein idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Intervjuer

Idrettskonsulententen er på befaring i en ny idrettshall i Halden. Idrettshallen er nesten ferdig, og han er sammen med andre kommunen for og inspiserer utviklingen.

Idrettskonsulent

Christian Berg

Fra å være proff fotballspiller, til å sitte på kontor i Halden kommune var et spenstig sprang for Christian Berg.

Viktige egenskaper

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med menneske og vere god til å samarbeide. Du bør vere flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

Lønn

Utdanning

Du kan ha forskjellige utdanningar for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag frå vidaregåande skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og leiingsutdanning innan idrett gir god kompetanse i dette yrket.

Etter- og vidareutdanning
Noregs idrettshøgskole tilbyr vidareutdanning og kurs av forskjellig slag.

Bedrifter som ansetter idrettskonsulentar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med idrettskonsulentar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3449113 - IDRETTSKONSULENT (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 3475124 - IDRETTSFUNKSJONÆR
 • 3475131 - IDRETTSSEKSJONSLEDER

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.