Gjennomgått i samarbeid med EL og IT Forbundet, NELFO 27. august 2020

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Arbeidsoppgaver

Ein elektrikar er ein elektrofagarbeidar som jobbar med å bygge og halde ved like det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjonar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein elektrikar:

 • montere elektriske system i alle type bygg og installasjonar
 • reparere og utføre service på eksisterande system
 • feilsøke og reparere feil

Elektrikarar arbeider med bustader og alle andre type bygningar, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjonar og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerheitsanlegg.

Tilsynsmyndane i Noreg stiller bestemte el-sikkerheitskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe sjølvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høgspenningsanlegg. Du må ha fagbrev i elektrikarfaget for å kunne arbeide sjølvstendig.

For ein elektrikar er det viktig å ha godt fargesyn.

Kor jobbar elektrikarar?

Ein elektrikar er vanlegvis tilsett hos ein registrert elektroinstallatør eller i ein industribedrift.

Intervjuer

Håvard er en elekktiker som liker jobben sin.

Elektriker

Håvard Alnes

Håvard Alnes er så glad i elektro at han stilte til NM i elektrofag. – Et stadig større press på miljøet betyr en trygg framtid for faglærte elektrikere, sier han

Viktige eigenskapar

Som elektrikar bør du vere ansvarsbevisst og fleksibel. Det kan vere et fysisk krevjande yrke, så du bør vere i god form. Du bør også ha teknisk innsikt og interesse. Avhengig av kor du arbeider kan du ha mykje kundekontakt, og det er derfor viktig å ha gode kommunikasjonsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanning til elektrikar er et yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. 

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i elektro er det fleire moglegheiter for vidareutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole er du utdanna fagteknikar. Som fagteknikar kan du starte egen bedrift, eller vere kvalifisert til leiarstilling innanfor ditt fagområde. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

 

Dei som jobbar som elektrikarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant elektrikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555133 - Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig
 • 555119 - Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig
 • 555116 - Fagskoleutdanning, elektro – fordypning bioenergi
 • 555110 - Fagskoleutdanning, elektronikk
 • 555107 - Teknisk fagskole, linje for elektro, toårig
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk
 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3
 • 455103 - Elektrikerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter elektrikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med elektrikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7241101 - ELEKTRIKER
 • 7241122 - ELEKTRIKERFORMANN
 • 7241136 - FAGARBEIDER (ELEKTRIKER)
 • 7241132 - ARBEIDSLEDER (ELEKTRIKER)
 • 7241135 - FORMANN (ELEKTRIKER)
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241144 - SERVICETEKNIKER (ELEKTRIKER)
 • 7241139 - SPESIALARBEIDER (ELEKTRIKER)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.