Kvalitetssikret av Norges brannskole 14. mars 2019

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Arbeidsoppgaver

Ein brannkonstabel sløkk brannar, reddar menneske og dyr, og utfører tryggleiksarbeid i brannvesenet. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein brannkonstabel:

 • brannsløkking
 • røykdykking
 • frigjering av omkomne eller skadde personar
 • livreddande fyrstehjelp
 • redningsarbeid ved hjelp av tau som til dømes nedfiring
 • sikring av ulukkesstader

Førebyggande arbeid er ein viktig del av tryggleiksarbeidet. Brannkonstablar passar på at brannforskriftene blir følgde i bygningar, nybygg, institusjonar, industrianlegg og på skip. Dei utfører jamleg inspeksjonar og kontrollar. Informasjonsverksemd og opplæring for å unngå ulukker er òg viktig. 

Brannvesenet støttar òg publikum med ei rekke servicefunksjonar, til dømes ved innelåsingar og heisstopp.

Ein del brannkonstablar er også redningsdykkarar, og har dykking som ein del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du mellom andre med branningeniør og røykdykkar

Hvor jobber brannkonstablar ?

Brannkonstabelen arbeider i kommunale brannvesen, og er tilsett heiltid eller deltid.

Intervjuer

Brannkonstabel Svein Magne Helgevold er avbildet inne på brannstasjonen. Han er iført mørkeblå tskjorte, og vi ser overkropp og ansikt. Han ser i kamera og smiler. I bakgrunnen ser vi skap med klær og røykdykkerutstyr.

Brannkonstabel

Svein Magne Helgevold

I løpet av en vakt kan alarmen gå når som helst. Da skal vi være i bilen og på vei ut porten i løpet av maks 90 sekunder, forteller brannkonstabel Svein Magne.

Viktige egenskaper

Arbeidet som brannkonstabel stiller høge krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og uthald og du må kunne symje. Du kan ikkje ha klaustrofobi eller høgdeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstablar må både kunne samarbeide og la seg leie. Du må òg kunne halde deg roleg i stressande og farlege situasjonar.

Lønn

Utdanning

For å bli brannkonstabel må du først få deg jobb som aspirant/vikar i eit brannvesen. Der får du internopplæring og avsluttar med eit 8-vekers kurs, grunnkurset, på Noregs brannskule. Noregs brannskule er ansvarleg for utdanninga av norske brannkonstablar. Utdanninga er ikkje ei open utdanning alle kan søka på.

Sjå Noregs brannskole for nærare informasjon

Opptakskrav
For å bli teken opp til grunnkurs ved Noregs brannskole må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Det vil seia at du må ha fått deg ein jobb som aspirant/vikar i brannvesenet. Krava for å bli teken opp til internopplæring varierer frå brannvesen til brannvesen. Normalt må du ha gjennomført opplæring på vidaregåande nivå, i tillegg til ymse krav til fysisk og psykisk helse. 

 

Etter- og vidareutdanning
Noregs brannskole organiserer ei leiarutdanning og ei spesialutdanning for yrkesutdanna brannkonstablar. Du kan ta kurs for å vidareutdanne deg til røykdykkar eller redningsdykkar

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brannkonstablar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5161117 - OVERBRANNMESTER
 • 5161116 - BRANNMESTER
 • 5161115 - ALARMOPERATØR
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5161108 - ASPIRANT (BRANNVESEN)
 • 5161107 - BRANNFORMANN
 • 5161106 - UNDERBRANNMESTER
 • 5161105 - UTRYKNINGSLEDER (BRANNVESEN)
 • 5161102 - BRANNVAKT
 • 5161101 - BRANNKONSTABEL

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.
To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.