Gjennomgått i samarbeid med Brannvernforeningen 13. juni 2023

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.

Arbeidsoppgaver

Ein brannkonstabel sløkk brannar, reddar menneske og dyr, og utfører tryggleiksarbeid i brannvesenet. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein brannkonstabel:

 • brannsløkking
 • røykdykking
 • frigjering av omkomne eller skadde personar
 • livreddande fyrstehjelp
 • redningsarbeid ved hjelp av tau som til dømes nedfiring
 • sikring av ulukkesstader

Førebyggande arbeid er ein viktig del av tryggleiksarbeidet. Brannkonstablar passar på at brannforskriftene blir følgde i bygningar, nybygg, institusjonar, industrianlegg og på skip. Dei utfører jamleg inspeksjonar og kontrollar. Informasjonsverksemd og opplæring for å unngå ulukker er òg viktig. 

Brannvesenet støttar òg publikum med ei rekke servicefunksjonar, til dømes ved innelåsingar og heisstopp.

Ein del brannkonstablar er også redningsdykkarar, og har dykking som ein del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du mellom andre med branningeniør og røykdykkar

Kor jobbar brannkonstablar?

Brannkonstabelen arbeider i kommunale brannvesen, og er tilsett heiltid eller deltid.

Intervjuer

En mann med mørkt hår og skjegg. Han har på seg utrykningsdrakt. Han er inne.

Brann­kon­sta­bel

Vemund Storås

– Det er utrolig givende hvis vi er ute på en brann eller ulykke, og vi klarer å hjelpe folk å komme fra det i god behold, sier Vemund.
Brannkonstabel Svein Magne Helgevold er avbildet inne på brannstasjonen. Han er iført mørkeblå tskjorte, og vi ser overkropp og ansikt. Han ser i kamera og smiler. I bakgrunnen ser vi skap med klær og røykdykkerutstyr.

Brannkonstabel

Svein Magne Helgevold

I løpet av en vakt kan alarmen gå når som helst. Da skal vi være i bilen og på vei ut porten i løpet av maks 90 sekunder, forteller brannkonstabel Svein Magne.

Viktige eigenskapar

Arbeidet som brannkonstabel stiller høge krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og uthald og du må kunne symje. Du kan ikkje ha klaustrofobi eller høgdeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstablar må både kunne samarbeide og la seg leie. Du må òg kunne halde deg roleg i stressande og farlege situasjonar.

Lønn

Utdanning

For å bli brannkonstabel må du først få deg jobb som aspirant/vikar i eit brannvesen. Der får du internopplæring og avsluttar med eit 8-vekers kurs, grunnkurset, på Noregs brannskule. Noregs brannskule er ansvarleg for utdanninga av norske brannkonstablar. Utdanninga er ikkje ei open utdanning alle kan søka på.

Sjå Noregs brannskole for nærare informasjon

Opptakskrav
For å bli teken opp til grunnkurs ved Noregs brannskole må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Det vil seia at du må ha fått deg ein jobb som aspirant/vikar i brannvesenet. Krava for å bli teken opp til internopplæring varierer frå brannvesen til brannvesen. Normalt må du ha gjennomført opplæring på vidaregåande nivå, i tillegg til ymse krav til fysisk og psykisk helse. 

 

Etter- og vidareutdanning
Noregs brannskole organiserer ei leiarutdanning og ei spesialutdanning for yrkesutdanna brannkonstablar. Du kan ta kurs for å vidareutdanne deg til røykdykkar eller redningsdykkar

Bedrifter som ansetter brannkonstablar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med brannkonstablar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5161101 - BRANNKONSTABEL
 • 5161107 - BRANNFORMANN
 • 5161116 - BRANNMESTER
 • 5161106 - UNDERBRANNMESTER
 • 5161117 - OVERBRANNMESTER
 • 5161115 - ALARMOPERATØR
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5161108 - ASPIRANT (BRANNVESEN)
 • 5161105 - UTRYKNINGSLEDER (BRANNVESEN)
 • 5161102 - BRANNVAKT
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 5161120 - BEREDSKAPSLEDER (BRANNVESEN)
 • 1227172 - VARABRANNMESTER

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.
To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.