Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Arbeidsoppgaver

Eit barne- og ungdomsarbeid er ein relasjonsarbeidar og kunnskapsformidlar som skal gi barn og unge ein god barndom. Barne- og ungdomsarbeidaren skal bidra og delta i leik, aktivitetar og læringssituasjonar.

Som barne- og ungdomsarbeid planlegg, tilrettelegg og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom for å stimulera til vekst og utvikling. Barne- og ungdomsarbeidaren jobbar med grupper og enkeltpersonar med ulik bakgrunn. Du skal jobba ut frå føresetnadene til barn og unge som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremma kvart enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse.

Aktivitetane kan vera mellom anna leik, drama, litteratur, song og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglege gjeremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærarar og anna personell ved skulane, særleg med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobbar òg tett med barn, ungdom, føresette og kollegaer.

Vanlege arbeidsoppgåver for barne- og ungdomsarbeidar:

 • tilrettelegga for at barn og unge har reell innverknad i eige liv
 • legga til rette for at barn og unge opplever ein meningsfylt kvardag
 • legga til rette for god sosial utvikling gjennom leik, utforsking og læring
 • planlegga og gjennomføra aktivitetar
 • vera ein god rollemodell for barn og unge
 • følgje opp og vera saman med enkeltbarn i barnehage, SFO og i skulekvardagen

For å jobba som barnehage, skule, skulefritidsordninga må du legga fram gyldig politiattest.

Hvor jobber barne- og ungdomsarbeidarar ?

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider på alle arenaer der born og ungdom er. Døme kan vere barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, fritidsklubbar, andre førebyggande tiltak og i kommunale etatar.

Intervjuer

Portrettbilde av barne- og ungdomsarbeider Mari-Ann Antonsen

Barne- og ungdomsarbeider

Mari-Ann Antonsen

– Dette er en hektisk jobb, men jeg liker at det er litt hektisk, sier Mari-Ann Antonsen.

Viktige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeidar er du interessert i å arbeide med born og ungdom. Du må vere open og samarbeidsvillig, ha forståing og kunne kommunisere med menneske som har ulike bakgrunnar og livssituasjonar. Du må òg kunne arbeider sjølvstendig og vere ansvarsmedviten, og ha god fysisk og psykisk helse. 

 

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Dersom du tek faga du manglar for å få generell studiekompetanse, er det mange tilbod på høgskolenivå for den som vil arbeide med born og ungdom. Døme er barnehagelærervernepleierlærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbod gir òg høve til å få meir kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. I tillegg er det mogleg å ta bachelor i barnehagelærar via y-vegen.

De vanligste jobbene blant barne- og ungdomsfagarbeidarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 462101 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barne- og ungdomsarbeidarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5132111 - BOKOLLEKTIVMEDARBEIDER
 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131132 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131131 - BARNEHAGEMEDARBEIDER
 • 5131129 - ASSISTENT (SKOLE)
 • 5131128 - LÆRLING (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
 • 5131126 - KLUBBASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131125 - SKOLEASSISTENT
 • 5131124 - MILJØARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131122 - ASSISTENT (FRITIDSKLUBB)
 • 5131121 - BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131120 - FRITIDSKLUBBASSISTENT
 • 5131118 - SERVICEARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131117 - KLUBBARBEIDER (FRITIDSKLUBB)
 • 5131116 - SKOLEFRITIDSASSISTENT
 • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
 • 5131114 - ELEVASSISTENT
 • 5131113 - ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131112 - DISTRIKTSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131110 - MILJØARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
 • 5131106 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
 • 5131105 - UNDERVISNINGSASSISTENT
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
 • 5131102 - BARNEPARKLEDER
 • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.