Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Arbeidsoppgaver

Eit barne- og ungdomsarbeid er ein relasjonsarbeidar og kunnskapsformidlar som skal gi barn og unge ein god barndom. Barne- og ungdomsarbeidaren skal bidra og delta i leik, aktivitetar og læringssituasjonar.

Som barne- og ungdomsarbeid planlegg, tilrettelegg og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbod for barn og ungdom for å stimulera til vekst og utvikling. Barne- og ungdomsarbeidaren jobbar med grupper og enkeltpersonar med ulik bakgrunn. Du skal jobba ut frå føresetnadene til barn og unge som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremma kvart enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse.

Aktivitetane kan vera mellom anna leik, drama, litteratur, song og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglege gjeremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærarar og anna personell ved skulane, særleg med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobbar òg tett med barn, ungdom, føresette og kollegaer.

Vanlege arbeidsoppgåver for barne- og ungdomsarbeidar:

 • tilrettelegga for at barn og unge har reell innverknad i eige liv
 • legga til rette for at barn og unge opplever ein meningsfylt kvardag
 • legga til rette for god sosial utvikling gjennom leik, utforsking og læring
 • planlegga og gjennomføra aktivitetar
 • vera ein god rollemodell for barn og unge
 • følgje opp og vera saman med enkeltbarn i barnehage, SFO og i skulekvardagen

For å jobba som barnehage, skule, skulefritidsordninga må du legga fram gyldig politiattest.

Kor jobbar barne- og ungdomsarbeidarar?

Barne- og ungdomsarbeidaren arbeider på alle arenaer der born og ungdom er. Døme kan vere barnehagar, barneparkar, skolar, skolefritidsordningar, fritidsklubbar, andre førebyggande tiltak og i kommunale etatar.

Intervjuer

En mann i blå skjorte og blå caps sitter på en benk ute. Bak han er det grønn plen.

Barne- og ungdomsarbeider

Christer Jakobsen

– Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe overalt med barn og unge mellom 0–18 år, sier Christer Jakobsen som jobber i barnehage.
Portrettbilde av barne- og ungdomsarbeider Mari-Ann Antonsen

Barne- og ungdomsarbeider

Mari-Ann Antonsen

– Dette er en hektisk jobb, men jeg liker at det er litt hektisk, sier Mari-Ann Antonsen.

Viktige eigenskapar

Som barne- og ungdomsarbeidar er du interessert i å arbeide med born og ungdom. Du må vere open og samarbeidsvillig, ha forståing og kunne kommunisere med menneske som har ulike bakgrunnar og livssituasjonar. Du må òg kunne arbeider sjølvstendig og vere ansvarsmedviten, og ha god fysisk og psykisk helse. 

 

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Dersom du tek faga du manglar for å få generell studiekompetanse, er det mange tilbod på høgskolenivå for den som vil arbeide med born og ungdom. Døme er barnehagelærervernepleierlærer, fritidsleder og barnevernspedagog.

Ulike fagskoletilbod gir òg høve til å få meir kunnskap om barne- og ungdomsarbeid. I tillegg er det mogleg å ta bachelor i barnehagelærar via y-vegen.

Dei vanlegaste jobbane blant barne- og ungdomsfagarbeidarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 462101 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter barne- og ungdomsarbeidarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med barne- og ungdomsarbeidarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5132111 - BOKOLLEKTIVMEDARBEIDER
 • 5131133 - FAGARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131132 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5131131 - BARNEHAGEMEDARBEIDER
 • 5131128 - LÆRLING (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131124 - MILJØARBEIDER (BARNEHAGE)
 • 5131121 - BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131118 - SERVICEARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131117 - KLUBBARBEIDER (FRITIDSKLUBB)
 • 5131113 - ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131112 - DISTRIKTSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131111 - AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131110 - MILJØARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID)
 • 5131106 - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 5131102 - BARNEPARKLEDER

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.
Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.