Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Arbeidsoppgaver

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på eit legekontor eller eit sjukehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlege arbeidsoppgåver for helsesekretæren:

 • betene resepsjon og svare på telefon
 • innkalle pasientar til timeavtaler
 • bestille pasienttransport og tolketenester
 • laboratoriearbeid og prøvetaking (for eksempel blodprøver, ekg og spirometri – pustetest for å måle lungefunksjon)
 • enkelt sårstell
 • skriving av pasientjournalar
 • rapportering og administrasjon

Helsesekretærar har autorisasjon som helsepersonell. Personar utan autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærar, kan ikkje bruke tittelen helsesekretær. 

Eit tidlegare namn på helsesekretærar, før yrket fekk autorisasjon, var legesekretær.

I jobben samarbeider du tett med legar, sjukepleiarar og andre helsefagarbeidarar. 

Hvor jobber helsesekretærar ?

Helsesekretæren på sjukehus, legekontor, helsesenter, helsestasjon, innan eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre delar av helsevesenet.

 

Intervjuer

Tone Merethe på kontoret med sykepleieruniform

Helsesekretær

Tone Merete Skeide Sandnes

– Jeg tror det er et generasjonsskifte som gjør at det er behov for flere helsesekretærer, sier Tone Merete Skeide Sandnes.

Viktige egenskaper

Som helsesekretær bør du like å møte nye menneske. Du må vere flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg, ha serviceinnstilling og samarbeidsevner. Du må også vere nøyaktig og kunne takle eit høgt arbeidstempo. 

Lønn

Utdanning

Helsesekretær er eit treårig utdanningsløp på vidaregåande skule. Etter fullført utdanning må ein søka autorisasjon hos Helsedirektoratet. Kravet for å få autorisasjon er vitnemål frå ein offentleg utdanningsinstitusjon.

Etter- og vidareutdanning
Som helsesekretær kan du utdanne deg vidare innanfor faget for å auke kompetansen i til dømes helsejuss, IKT, logistikk eller andre område. Det er også mogleg å ta vidareutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

De vanligste jobbene blant helsesekretærutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 543106 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig
 • 469912 - Helsesekretær, Vg3, grunnkompetanse
 • 469908 - Helsesekretær, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med helsesekretærar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5135104 - SYKEHUSSEKRETÆR
 • 5135103 - LEDENDE LEGESEKRETÆR
 • 5135102 - HELSESEKRETÆR
 • 5135101 - LEGESEKRETÆR

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.