Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.

Arbeidsoppgaver

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på eit legekontor eller eit sjukehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlege arbeidsoppgåver for helsesekretæren:

 • betene resepsjon og svare på telefon
 • innkalle pasientar til timeavtaler
 • bestille pasienttransport og tolketenester
 • laboratoriearbeid og prøvetaking (for eksempel blodprøver, ekg og spirometri – pustetest for å måle lungefunksjon)
 • enkelt sårstell
 • skriving av pasientjournalar
 • rapportering og administrasjon

Helsesekretærar har autorisasjon som helsepersonell. Personar utan autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærar, kan ikkje bruke tittelen helsesekretær. 

Eit tidlegare namn på helsesekretærar, før yrket fekk autorisasjon, var legesekretær.

I jobben samarbeider du tett med legar, sjukepleiarar og andre helsefagarbeidarar. 

Kor jobbar helsesekretærar?

Helsesekretæren på sjukehus, legekontor, helsesenter, helsestasjon, innan eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre delar av helsevesenet.

 

Intervjuer

En kvinne med langt mørkt hår. Hun er ikledd hvit helseuniform. Kvinnen smiler til kamera. Bildet er tatt innendørs, og bak henne er det en grå dør.

Helsesekretær

Silje Marlen Richardsen

– Å bli helsesekretær passer egentlig for alle, men du må være glad i å jobbe med mennesker, mener helsesekretær Silje Marlen.
Tone Merethe på kontoret med sykepleieruniform

Helsesekretær

Tone Merete Skeide Sandnes

– Jeg tror det er et generasjonsskifte som gjør at det er behov for flere helsesekretærer, sier Tone Merete Skeide Sandnes.

Viktige eigenskapar

Som helsesekretær bør du like å møte nye menneske. Du må vere flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg, ha serviceinnstilling og samarbeidsevner. Du må også vere nøyaktig og kunne takle eit høgt arbeidstempo. 

Lønn

Utdanning

Helsesekretær er eit treårig utdanningsløp på vidaregåande skule. Etter fullført utdanning må ein søka autorisasjon hos Helsedirektoratet. Kravet for å få autorisasjon er vitnemål frå ein offentleg utdanningsinstitusjon.

Etter- og vidareutdanning
Som helsesekretær kan du utdanne deg vidare innanfor faget for å auke kompetansen i til dømes helsejuss, IKT, logistikk eller andre område. Det er også mogleg å ta vidareutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

Dei vanlegaste jobbane blant helsesekretærutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 543106 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig
 • 469912 - Helsesekretær, Vg3, grunnkompetanse
 • 469908 - Helsesekretær, Vg3

Bedrifter som ansetter helsesekretærar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med helsesekretærar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5135102 - HELSESEKRETÆR
 • 5135104 - SYKEHUSSEKRETÆR
 • 5135103 - LEDENDE LEGESEKRETÆR
 • 5135101 - LEGESEKRETÆR

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.