Kvalitetssikret av Norsk gartnerforbund 13. oktober 2021

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaksproduksjon.

Arbeidsoppgaver

Som gartnar er du ein fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnarfaget kan delast opp i fleire kategoriar.

 • frilandsgartnaren arbeider med frilandsgrønsaker, poteter, frukt og bær
 • veksthusgartnaren arbeider med produksjon av blomar, planter og grønsaker i eit regulert klima
 • hagegartnaren arbeider med grøntanlegg og private hagar
 • kommunegartnaren arbeider i kommunen med å forvalte parkar, friområde og badeplassar til det beste for innbyggarane
 • planteskulegartnaren produserer grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima
 • anleggsgartnaren arbeider med uteområde som idrettsanlegg, parkar og offentlege friområde 

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • produsere planter og planteprodukt
 • vedlikehalde planter i grøntanlegg
 • planlegging
 • logistikk
 • marknadsføring og sal

Gartnaren har mellom anna god kunnskap om vekstklima og planteformering med ulike teknikkar på ulike stadium i veksten og utviklinga til plantene. Som gartnar må du òg ha god kunnskap om bruk og vedlikehald av nødvendig produksjonsutstyr

Hvor jobber gartnarar ?

Dei fleste gartnarar arbeider i det private næringslivet, oftast innan veksthusproduksjon. Mange gartnarar arbeider sesongbasert, og du kan òg arbeide i offentleg sektor. Desse arbeider med å stelle parkar og offentlege uterom. Fleire gartnarar arbeider innan forsking.

Intervjuer

Gartner Lisbet Hernes i Svein Erik Johansen AS Bodø

Gartner

Lisbet Hernes

Lisbet er gartner, og elsker å jobbe med planter og grønne uterom.

Viktige egenskaper

Som gartnar er du interessert i planteliv, nevedyktig og har evne til å stå på når marknaden, vêret og sesongen tilseier det. Du har òg god kunnskap om å bruke og vedlikehalde det nødvendige produksjonsutstyret.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

De vanligste jobbene blant gartnarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 673901 - Høgskolekandidat, hagebruk og økonomi, toårig
 • 579920 - Fagskoleutdanning, omsetning i gartner- og grøntnæringen, halvårig
 • 579919 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 1½-årig
 • 579912 - Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig
 • 573902 - Fagskoleutdanning, produksjon gartner og grønt, halvårig
 • 573113 - Fagskoleutdanning, historiske gartnerfag, ettårig
 • 573110 - Fagskoleutdanning, arboristfag, ettårig
 • 573101 - Fagskoleutdanning, arborist
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig
 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 473105 - Gartnernæring, Vg3 (forsøk)
 • 473103 - Gartnerteknikere, ettårig
 • 473102 - Gartnernæring, Vg3
 • 373105 - Gartnere, ettårig produksjonslinje

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med gartnarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9210106 - GARTNERIASSISTENT
 • 6112110 - GARTNERMEDARBEIDER
 • 6112109 - GARTNERIMEDARBEIDER
 • 6112108 - GARTNERARBEIDER
 • 6112107 - OVERGARTNER
 • 6112106 - BYGARTNER
 • 6112105 - GARTNERFORMANN
 • 6112104 - GARTNERIARBEIDER
 • 6112103 - ASSISTERENDE KOMMUNEGARTNER
 • 6112102 - GARTNER
 • 6112101 - KOMMUNEGARTNER
 • 3212108 - GARTNERASSISTENT(FYLKE)
 • 1311110 - GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311103 - GARTNERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1311101 - GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210112 - GARTNERILEDER (OVER 9 ANSATTE)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.