Kvalitetssikret av Norsk cardiologisk selskap, Norsk cardiologisk selskap 07. desember 2022

Kardiolog

Ein kardiolog er ein lege med spesialisering i hjartesjukdommar.

Arbeidsoppgaver

Kardiologi er læra om hjartet og hjartesjukdommar. Når det er mistanke om at ein person har hjarteproblem, kan han eller ho bli vist til ein kardiolog, som er ein lege med spesialisering innanfor det medisinske feltet hjartesjukdommar.

Vanlege arbeidsoppgåver for kardiologen:

  • undersøke symptom som kan tyde på hjartesjukdom
  • setje diagnose og behandle sjukdommar i hjartet og hjartet sine funksjonar 
  • utføre mindre operasjonar 
  • gje råd og rettleiing for å førebygge sjukdom
  • gjere administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forsking og teknologisk utvikling innanfor feltet

Kardiologen behandlar for eksempel pasientar med angina pectoris (hjartekrampe), hjarteinfarkt, hjarteklaffefeil, hjartesvikt og hjarterytmeforstyrringar.

Somme kardiologar jobbar på ein sengepost eller på ei overvakingsavdeling, mens andre behandlar dagpasientar ved ein poliklinikk. Somme har spesialisert seg på små operasjonar som å operere inn pacemaker og hjartestartar, blokke ut tronge eller tette kransårer, sette inn nye hjarteklaffar via blodårene eller svi av ekstra leidningsbaner ved hjarterytmeforstyrringar.

Andre kardiologar har mindre kontakt med pasientar og er i periodar engasjert for å drive forsking.

Faget krev god kunnskap om fysiologi og hemodynamikk (blodsirkulasjon).

Tidlegare måtte ein kardiolog òg vere spesialist i indremedisin, men nå er kardiologi ein eigen hovudspesialitet.

Hvor jobber kardiologar ?

Mange kardiologar arbeider på sjukehus. Dei kan også drive eigen spesialistpraksis eller vere tilsett på universitet som førelesarar og forskarar.

Intervjuer

Portrettfoto av kardiolog Jan Hysing

Kardiolog

Jan Hysing

– Ein kardiolog bør vere interessert i både menneske og teknikk, seier Jan Hysing. 

Viktige egenskaper

Som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske og ha evna til å sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner. I dette yrket må du òg vere handlekraftig og kunne takle eventuelle krisesituasjonar.

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune. De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt.

Dei fleste finn ut kva slags spesialist dei vil bli når dei går på medisinstudiet, og mange byter òg spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kardiologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221107 - KARDIOLOG

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.