Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 11. september 2023

Yrkesfaglærar

Ein yrkesfaglærar er ein lærar med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Arbeidsoppgaver

Yrkesfaglærar har forskjellige kompetansar og underviser innanfor faga sine. 

Yrkesfaglærarar har spisskompetanse innan ei rekke ulike fagfelt, som til dømes bygg- og anleggsteknikk eller helse- og oppvekstfag. Mange yrkesfaglærarar har erfaring i yrket dei underviser i.

Ein yrkesfaglærar støttar barn og vaksne i læringa deira, utvikling og danning. Som yrkesfaglærar skal du førebu, gjennomføra og vurdera undervisning på bakgrunn av verdigrunnlaget til skulen og læreplanane i faget du underviser i.

Som lærer er det viktig at du har gode faglege, pedagogiske og sosiale evner. Du må ta omsyn til at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever treng ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få laga eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å læra. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog.  Som lærer må du òg handtera mange ulike situasjonar, for døme mobbing.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver:

  • setja deg inn i læreplanar og læringsmål for faga
  • planlegga undervisninga
  • vurdera undervsiningen og elevanes arbeid
  • skapa godt eit godt lærings- og klassemiljø

Du samarbeider tett med andre lærarar, rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skulen. Det er òg viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Kor jobbar yrkesfaglærarar?

Yrkesfaglærarar jobber i grunnskulen og i yrkesfaglege programområde i videregåande opplæring.

Du kan òg jobbe ved opplæringskontor, folkehøgskoler, i vaksenopplæringa eller andre arbeidsplasser som treng din pedagogiske eller faglege kompetanse.

Intervjuer

Portrettfoto av dame med brunt, litt krøllete hår. Hun har blå øyne og smiler mot kamera. Hun er ikledd en ullgenser med mariusmønster. Bak henne står det en blå stol.

Yrkesfaglærer

Helena Gaundal

– Det beste med å være yrkesfaglærer er at jeg kan være med ungdommene hver dag. Jeg kan være med å påvirke livet deres og gjøre en forskjell, sier Helena.
Portettfoto av Faglærer i design, kunst og håndverk Lisa Tomren

Faglærer i design, kunst og håndverk

Lisa Vik Tomren

Jeg har alltid hatt interesse for å skape og være kreativ, sier Lisa Vik Tomren.

Viktige eigenskapar

Som lærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må hav evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og samtidig styrke kvarandre. Læraren må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. På denne måten kan lærarar bidra til ein godt klasse miljø og eit godt grunnlag for læring. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Lønn

Utdanning

Det finst treårig yrkesfaglærarutdanning ved fleire av landets universitet og høgskolar. Du kan også studere eit fagfelt på universitet eller høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærarutdanninga i yrkesfag byggjer på fagbrev, sveinebrev eller liknande yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanninga.

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke moglegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan til dømes vidareutdanne deg innan pedagogikk. Du kan også fordjupe deg vidare i enkeltfag. Dei fleste høgskolane og universiteta i Noreg tilbyr slike moglegheiter for vidareutdanning.

Dei som jobbar som yrkesfaglærarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter yrkesfaglærarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med yrkesfaglærarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
  • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
  • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
  • 2320109 - PRØVENEMDSMEDLEM

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.