Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 20. april 2021

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Arbeidsoppgaver

Lektor er stillingsnemninga til ein lærer som har tatt ein mastegrad frå universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • leggje til rette for læring, utvikling og gode haldningar hos barn og unge
 • førebu, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanane i faget du underviser i
 • ta omsyn for at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan trenge å få undervisninga lagt til rette for dei
 • når enkeltelevar trenger ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få lagd eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog
 • som lærer må du òg handtera ulike situasjonar, som for eksempel mobbing

Lektoren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektor, undervisningsinspektør og andre tilsette ved skolen. Det er òg viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Merk at grunnskulelærarutdanning no òg er ei mastergrad, og nyutdanna grunnskulelærarar er òg lektorar. Lektor er som nemnt tittelen på ein lærar som har tatt ei mastergrad, men blir ofte brukt på folkemunne om lærarar som underviser i vidaregåande opplæring.

 

Hvor jobber lektorar ?

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjonar som grunnskolar, vidaregåande skolar, høgskolar, universitet, vaksenopplæring, folkehøgskolar, fagskolar med meir. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typar opplysings- og informasjonsarbeid, både i og utanfor skolesektoren.

Intervjuer

Anja Ramfjord Isaksen er lektor i norsk og engelsk.

Lektor

Anja Ramfjord Isaksen

Når elevene opplever mestring, gir det lektor Anja Ramfjord Isaksen en god følelse av å ha lykkes.

Viktige egenskaper

Du må like å jobbe med menneske og takle godt at arbeidskvardagen ofte er litt uføreseieleg. Ein lektor må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov, i tillegg til å sjå korleis elevane som ein gruppe skal fungere godt saman og styrke kvarandre. Du bør også klare å halde deg oppdatert på ny tilgjengeleg kunnskap og forsking på eige fagområdet.

Lønn

Utdanning

Det er fleire måtar å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærarutdanning, eller ein mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke mogelegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan pedagogikk eller fordjupe deg i enkelte fag. 

Etter eitt år godkjent vidareutdanning (60 studiepoeng) får du tittelen lektor med vidareutdanning. Har du ei mastergrad er du kvalifisert til å søke doktorgrad innanfor ditt fagfelt. 

De som jobber som lektorar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant lektorutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 759919 - Master, realfagsdidaktikk, toårig
 • 759903 - Cand.scient.-utdanning, realfagsdidaktikk
 • 725699 - Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, høyere nivå
 • 725602 - Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere
 • 725601 - Lærerspesialist, matematikk, videreutdanning for lærere
 • 7256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • 711105 - Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk
 • 711101 - Cand.philol.-utdanning, engelsk
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lektorar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310118 - LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310117 - UNIVERSITETSLEKTOR
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310112 - LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310108 - FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310107 - STUDIELEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.