Gjennomgått i samarbeid med , redaksjonen i Utdanning.no 30. desember 2021

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Arbeidsoppgaver

Mekanikarar jobbar med små og store maskiner. Arbeidsoppgåvene er gjerne vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr. Det er viktig med teknisk innsikt og evne til å sjå praktiske løysingar. Arbeidet er fysisk krevjande.

Det finst ei rekke fagbrev innanfor mekanikaryrket:

 

Intervjuer

Finmekaniker Martin Sandås portrett

Finmekaniker

Martin Sandås

Martin lager prototyper på mekaniske deler, og jobber med alt fra bitte små deler, til store stridsvogner.

Lønn

Bedrifter som ansetter mekanikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med mekanikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342109 - BÅTMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8224118 - PLASTMEKANIKER
 • 7311116 - ORTOPEDIMEKANIKER
 • 7241138 - ELEKTROMEKANIKER
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237102 - RIGGMEKANIKER
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7236102 - VÅPENMEKANIKER
 • 7236101 - FINMEKANIKER
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER
 • 7235101 - TOGMEKANIKER
 • 7234112 - MEKANIKER (MOTORMEKANIKK)
 • 7234106 - MOTORMEKANIKER
 • 7234104 - MASKINMEKANIKER
 • 7233109 - MEKANIKER (MASKINER)
 • 7233102 - LANDBRUKSMASKINMEKANIKER
 • 7233101 - ANLEGGSMASKINMEKANIKER
 • 7232110 - FLYSYSTEMMEKANIKER
 • 7232109 - FLYMOTORMEKANIKER
 • 7232108 - FLYKOMPONENTMEKANIKER
 • 7232107 - FLYMEKANIKER
 • 7232106 - FLYUTSTYRSMEKANIKER
 • 7232105 - FLYINTERIØRMEKANIKER
 • 7232103 - FLYSTRUKTURMEKANIKER
 • 7231126 - MEKANIKER (BIL)
 • 7231124 - SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231123 - FORMANN (BILMEKANIKER)
 • 7231121 - FAGARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231103 - LASTEBILMEKANIKER
 • 7231101 - BILMEKANIKER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 8342106 - REPARATØR (SKIP)

Andre yrke

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.