Kvalitetssikret av Norsk psykiatrisk forening 16. februar 2022

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Arbeidsoppgaver

Psykiatri er eit fagområde innanfor medisin som handlar om korleis ein skal forstå, forklare, førebygge og behandle psykiske lidingar. Ein psykiater er ein lege som er spesialist på psykiske sjukdommar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein psykiater:

  • jobbe med førebyggande tiltak, utreiing og behandling av menneske med lette og alvorlege psykiske lidingar, og menneske i krise
  • kartlegge pasientens fysiske og psykiske tilstand gjennom til dømes samtalar, observasjonar og ulike testar
  • behandling ved samtalar og andre tiltak

Du kan velje om du vil spesialisere deg i vaksenpsykiatri eller i barne- og ungdomspsykiatri.

I tillegg finst det mange ulike felt du kan fordjupe deg i, mellom anna i alderspsykiatri, konsultasjonspsykiatri, akuttpsykiatri og rettspsykiatri.

Psykiateren er utdanna lege, og kan i motsetnad til psykologane, bruke medikament i handsaminga av menneske med psykiske sjukdommar.

Mange gangar vil psykiatrar samarbeid med andre faggrupper, som psykologar og sjukepleiarar i behandlinga. 

Hvor jobber psykiatrar ?

Dei fleste psykiatrar jobbar på offentlege sjukehus eller poliklinikkar. Nokre jobbar også som privatpraktiserande spesialistar.

Intervjuer

Portrettbilde av psykiater Liliana Lauvsnes

Psykiater

Liliana Lauvsnes

– Som psykiater må du være interessert i hvordan mennesker fungerer både på den kroppslige, men også den psykologiske måten, sier Liliana Lauvsnes.

Viktige egenskaper

Som psykiater vil du møte på personar som har det vanskeleg. Ein viktig del av arbeidet er samtaler med pasientar, nærskylde, andre yrkesgrupper og ulike offentlege myndigheiter. Det er derfor viktig at du kan omgåst andre på ein måte som vekker tillit. Du må ha gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner. For å bli psykiater bør du også ha interesse for kva som driv mennesket og sjukdomane mennesket kan bli ramma av.

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune. De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt.

De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med psykiatrar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221126 - RETTSPSYKIATER
  • 2221116 - PSYKIATER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.