Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.

Arbeidsoppgaver

Som arkeolog jobbar du for å finna ut kva som skjedde for veldig lenge sidan, og heilt opp mot nåtida. 

Når det til dømes skal byggast ein veg eller eit nytt industrianlegg på eit område der det ligg ein freda buplass eller grav, blir det sett i gang ei arkeologisk undersøking. Desse undersøkingane blir gjorde for å sikra at gjenstandar og andre leivningar blir dokumenterte og bevarte for ettertida. I Noreg er materielle spor etter folk som har levd før oss verna av Kulturminneloven.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein arkeolog

 • sikre freda kulturminne gjennom forvaltning og utgraving
 • beskriva og analysera funn
 • formidla kunnskap om materiell kultur, til dømes via utstillingar på museum
 • undervisa og forska i arkeologi
 • bruka digitale verktøy i ulike planleggingsjobbar, til dømes ved utbyggingar

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kvar du jobbar. Som arkeolog kan du jobba med til dømes regional utvikling, kulturminnevern, byplanlegging, undervisning og forsking.

Arkeologar kan ofte ha andre stillingstitlar, som konservator, konsulent, rådgivar eller førsteamanuensis. Dette avheng av kvar du er tilsett.

Kor jobbar arkeologar?

Arkeologar arbeider på museum, ved utdanningsinstitusjonar, i fylkeskommunar, direktorat (eksempelvis Riksantikvaren), departement og forskingsinstitutt. Arkeologar kan òg jobba med andre relevante offentlege og private verksemder.

Korleis er det å jobbe som arkeolog?

Intervjuer

Portrett av smilende mann i svart t-skjorte

Arkeolog

Lars Haugesten

Lars ga ikke slipp på barndomsdrømmen. Han både leter etter fortidens skatter og bevarer de vi allerede har.
Portrettbilde av arkeolog Mona Boge. Hun har på seg en gul anleggsjakke og står inntil en nøytral vegg.

Arkeolog

Mona Karin Boge

– Vi arkeologer skal jo finne svar på en del spørsmål, og finne ut hva fortidens mennesker gjorde og tenkte.

Viktige eigenskapar for ein arkeolog

Som arkeolog er du fascinert av ting, arkeologiske funn og feltarbeid. Du bør vera teoretisk og praktisk anlagt, og jobbar godt både åleine og saman med andre. Du må vera flink til å vera nøyaktig og ha analytiske evner.

Kva tener arkeologar?

Korleis utdannar du deg til arkeolog?

Kva jobbar arkeologiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 813399 - Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning
 • 813302 - Ph.d.-program, arkeologi
 • 813301 - Dr.art.-utdanning, arkeologi
 • 713306 - Master, arkeologi, toårig
 • 713303 - Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713302 - Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713301 - Cand.philol.-utdanning, arkeologi
 • 7133 - Arkeologi

Bedrifter: Kor jobbar arkeologar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med arkeologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2543101 - ARKEOLOG
 • 2543111 - FELTASSISTENT (ARKEOLOGI)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.