Kvalitetssikret av Samfunnsviterne 15. november 2022

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.

Arbeidsoppgaver

Som arkeolog jobbar du for å finna ut kva som skjedde for veldig lenge sidan, og heilt opp mot nåtida. 

Når det til dømes skal byggast ein veg eller eit nytt industrianlegg på eit område der det ligg ein freda buplass eller grav, blir det sett i gang ei arkeologisk undersøking. Desse undersøkingane blir gjorde for å sikra at gjenstandar og andre leivningar blir dokumenterte og bevarte for ettertida. I Noreg er materielle spor etter folk som har levd før oss verna av Kulturminneloven.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein arkeolog

 • sikre freda kulturminne gjennom forvaltning og utgraving
 • beskriva og analysera funn
 • formidla kunnskap om materiell kultur, til dømes via utstillingar på museum
 • undervisa og forska i arkeologi
 • bruka digitale verktøy i ulike planleggingsjobbar, til dømes ved utbyggingar

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kvar du jobbar. Som arkeolog kan du jobba med til dømes regional utvikling, kulturminnevern, byplanlegging, undervisning og forsking.

Arkeologar kan ofte ha andre stillingstitlar, som konservator, konsulent, rådgivar eller førsteamanuensis. Dette avheng av kvar du er tilsett.

Hvor jobber arkeologar ?

Arkeologar arbeider på museum, ved utdanningsinstitusjonar, i fylkeskommunar, direktorat (eksempelvis Riksantikvaren), departement og forskingsinstitutt. Arkeologar kan òg jobba med andre relevante offentlege og private verksemder.

Intervjuer

Portrettbilde av arkeolog Mona Boge. Hun har på seg en gul anleggsjakke og står inntil en nøytral vegg.

Arkeolog

Mona Karin Boge

– Vi arkeologer skal jo finne svar på en del spørsmål, og finne ut hva fortidens mennesker gjorde og tenkte.
Portrett av Inga Malene Bruun ute i felt

Arkeolog

Inga Malene Bruun

For arkeolog Inga Malene Brun handler jobben om å sette det ene funnet i sammenheng med det andre. – Arkeologi dreier seg om livet i forhistorien. På den måten kan vi si noe om de som har bodd der i fortiden eller hva de har gjort, sier hun.

Viktige egenskaper

Som arkeolog er du fascinert av ting, arkeologiske funn og feltarbeid. Du bør vera teoretisk og praktisk anlagt, og jobbar godt både åleine og saman med andre. Du må vera flink til å vera nøyaktig og ha analytiske evner.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant arkeologiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 813399 - Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning
 • 813302 - Ph.d.-program, arkeologi
 • 813301 - Dr.art.-utdanning, arkeologi
 • 713306 - Master, arkeologi, toårig
 • 713303 - Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713302 - Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713301 - Cand.philol.-utdanning, arkeologi
 • 7133 - Arkeologi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arkeologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2543112 - RÅDGIVER (HUMANISTISKE FAG)
 • 2543111 - FELTASSISTENT (ARKEOLOGI)
 • 2543101 - ARKEOLOG
 • 2531115 - MUSEUMSFORMIDLER
 • 2531102 - ARKIVAR (MUSEUM, OFF.ARKIV. OL.)
 • 2419109 - SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON - USPESIFISERT)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.