Kvalitetssikret av Kliniske ernæringsfysiologers forening 18. november 2020

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.

Arbeidsoppgaver

Ein klinisk ernæringsfysiolog har god kunnskap om samanhengen mellom kosthald og helse. Kliniske ernæringsfysiologar er autoriserte helsepersonell, og bruker kunnskap om ernæring og kosthald til førebygging og behandling av ernæringsrelaterte sjukdommar.

Ein klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å førebygga, greia ut, diagnostisera og behandla ernæringsrelaterte tilstandar og sjukdommar hos personar i alle aldrar og livsfasar. Kliniske ernæringsfysiologar har kompetanse til kritisk vurdering, formidling og utvikling av ernæringskunnskap.

Kliniske ernæringsfysiologar gir kosthaldsrettleiing til friske personar, som gravide, barn og unge, vegetarianarar/veganere, idrettsutøvarar og eldre. De kan og førebygga, rettleia og behandla livsstilssjukdommar som hjarte- og karsjukdom, diabetes typen 2 og overvekt.

I tillegg utøver kliniske ernæringsfysiologar behandling ved ei rekke ulike sjukdommar som underernæring, eteforstyrringar, allergiar/intoleransar, cøliaki, nyresjukdom eller etter kirurgiske inngrep.

Dei fleste kliniske ernæringsfysiologar jobbar i helsetenesta med pasientbehandling, opplæring, undervisning og forsking.

Vanlege arbeidsoppgåver for kliniske ernæringsfysiologar:

 • rettleia enkeltpersonar eller grupper i korleis dei kan eta og leva for å redusera risikoen for sjukdom seinare i livet
 • kartlegga og vurdera behovet til pasienten eller klienten ut frå helsehistorikken deira, kosthaldsvanar og -preferansar, høgde, vekt og blodprøvar
 • anbefala og igangsetja ernæringsbehandling, som til dømes å justera kosthaldet, byrja med spesialkost, næringsdrikker, sondemat eller intravenøs næring.
 • kvalitetssikre måltid og mattilbod i kommunar, helse- og omsorgstenesta og spesialisthelsetenesta
 • gi råd og opplæring om kosthald og ernæring til pasientar og pårørande deira
 • utdanning og rettleiing av helsepersonell og tilsette i barnehagar, skular, kjøkkenpersonell eller anna
 • overordna utviklings- og planarbeid i kommunar, fylkeskommunar og bydelar
 • befolkningsrettet ernæringsarbeid gjennom organisasjonar, myndar eller anna
 • folkehelsearbeid, til dømes ved å utvikla informasjonsmateriell om kosthald og ernæring.
 • forsking

Arbeidsoppgåvene vil variera etter kvar du jobbar. Klinisk ernæringsfysiolog er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet. Kliniske ernæringsfysiologar er derfor autoriserte helsepersonell. Merk at liknande yrkestitlar som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgivar ikkje er det same som klinisk ernæringsfysiolog og at desse ikkje er verna titlar.

Hvor jobber kliniske ernæringsfysiolog ?

Kliniske ernæringsfysiologar jobbar ofte på sjukehus, men stadig fleire arbeider no òg i kommunar og fylkeskommunar. Døme på arbeidsstader i kommunar og fylkeskommunar for kliniske ernæringsfysiologar er frisklivssentralar, lokale lærings- og mestringstilbud, tilknytt fastlegekontor eller tverrfaglege klinikkar, sjukeheim, hjemmetjeneste, eller meir overordna innan folkehelse eller helseteneste. Nokre kliniske ernæringsfysiologar driv eigen praksis og er sjølvstendig næringsdrivande. Andre aktuelle arbeidsstader er opplysningskontor, rehabiliteringssenter, toppidrett, matvare-, næringsmiddel- og legemiddelindustri, i ideelle organisasjonar, og i helseforvaltninga, mellom dei i Mattilsynet eller Helsedirektoratet. Mange jobbar òg med forsking eller undervisning.>

Intervjuer

Portrettbilde av Gulla Formo

Klinisk ernæringsfysiolog

Gulla Formo

Gulla Formo hjelper folk med ernæring, og synes faget er så gøy at hun gjerne leser fagartikler gjennom hele ferien.

Viktige egenskaper

Som helsepersonell bør du like å jobbe med menneske, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør ha interesse for kosthald, medisinske spørsmål, fysiologi, kjemi og biologi.

Lønn

Utdanning

Det tar fem år å utdanne seg til den beskytta tittelen klinisk ernæringsfysiolog. I Noreg er det per i dag berre Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som tilbyr utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

De vanligste jobbene blant ernæringsutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 869902 - Dr.scient.-utdanning, ernæring
 • 769937 - Master, klinisk ernæring, femårig
 • 769917 - Master, ernæring, toårig
 • 769906 - Cand.scient.-utdanning, ernæring

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kliniske ernæringsfysiolog

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2225102 - KLINISK ERNÆRINSFYSIOLOG
 • 2225101 - ERNÆRINGSFYSIOLOG

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.