Kvalitetssikret av Norsk redaktørforening 10. desember 2021

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Arbeidsoppgaver

Redaktøren kan delegere si myndigheit til andre når det gjeld praktisk utføring av jobben, men kan aldri delegere det endelege ansvaret for innhaldet i mediet. Ansvaret gjeld alt av innhald, også annonsane.

I dei fleste seriøse, journalistiske medium utfører redaktøren oppdraget sitt med utgangspunkt i Redaktørplakaten. Plakaten er ein prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening (altså eigarane), og handlar om redaktørens fridom og ansvar.

Kjernepunktet i plakaten er at redaktøren fritt skal kunne bestemme redaksjonens daglege prioriteringar og val av innhald. Dette prinsippet er også lovfesta i loven "Lov om redaksjonell fridom".

Som redaktør er du bindeleddet mellom utgivaren, representert ved styret i mediebedrifta, og dei redaksjonelle medarbeidarane. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen. 

Dei fleste redaktørstyrte medium har eit grunnsyn og ein formålsavgjerd som redaktøren er forplikta til. Innanfor denne ramma leiar redaktøren redaksjonen, og har full fridom når det gjeld å forme meiningane til mediet.

Redaktørar kan ha ulike stillingstitlar og ansvarsområde:

 • sjefredaktør og ansvarleg redaktør er det same, og vedkomande er øvste sjef og har det endelege ansvaret for det som blir publisert
 • underordna redaktørar er for eksempel nyheitsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør
 • forlagsredaktørar vel kva slags bøker forlaga skal gi ut. Dei les mykje manus og rettleiar forfattarane i arbeidet fram mot ein publikasjon og marknadsføringa av boka

Det er også vanleg at nettstader har ein egen ansvarleg redaktør, eller dei kan ha titlar som webredaktør eller nettredaktør.

Ein redaktør bør ha breie samfunnskunnskapar og også kunnskap om administrasjon og økonomi.

Redaktør er ikkje ein beskytta tittel.

Hvor jobber redaktørar ?

Redaktørar jobbar i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettstader, TV, radio, magasin, vekepresse og tidsskrift. Også forlag har redaktørar, kalla forlagsredaktørar, men arbeidet deira fell ikkje under Redaktørplakaten eller "Lov om redaksjonell fridom". 

Intervjuer

En kvinne kledd i oransje står utendørs med grønn natur som bakgrunn. Hun har lysebrunt, halvlangt bølgete hår og smiler til kameraet.

Redaktør

Trine Rasmussen

– Du må være en tydelig stemme og tørre å ta vanskelige valg, sier Trine, som trives med en spennende og hektisk arbeidshverdag.

Viktige egenskaper

Som redaktør bør du vere samfunnsinteressert, meiningssterk og god til å leie andre. 

Lønn

Utdanning

I prinsippet kan du bli redaktør same kva bakgrunn du har, men mange redaktørar i Noreg i dag har lang bakgrunn som underordna redaksjonsleiarar og som journalistar

De vanligste jobbene blant journalistutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 6352 - Journalistikk

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med redaktørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3492114 - REPORTASJELEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491146 - NYHETSLEDER (NETTAVIS)
 • 3491143 - BILDEREDAKTØR (FORLAG)
 • 3491140 - UTVIKLINGSSJEF (AVIS)
 • 3491139 - UTVIKLINGSLEDER (AVIS)
 • 3491137 - REPORTASJELEDER (AVIS)
 • 3491135 - REDAKSJONSSJEF (AVIS)
 • 3491133 - REDAKTØR (REDAKSJONSMEDLEM)
 • 3491132 - UTENRIKSREDAKTØR
 • 3491131 - SPORTSREDAKTØR
 • 3491130 - POLITISK REDAKTØR
 • 3491127 - WEB-REDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 3491126 - WEBREDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK)
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 3491114 - NYHETSREDAKTØR
 • 3491113 - KULTURREDAKTØR
 • 2551106 - REDAKSJONSSJEF (FORLAG)
 • 2551103 - FORLAGSREDAKTØR
 • 1319118 - MAGASINREDAKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312114 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312113 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1312102 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1239113 - DESIGNSJEF
 • 1239111 - PROGRAMREDAKTØR (RADIO/FJERNSYN)
 • 1229111 - NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1229104 - PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN)
 • 1210182 - MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210132 - SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE)
 • 1210129 - REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE)
 • 1210124 - FORLAGSSJEF
 • 1210107 - KRINGKASTINGSSJEF

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.