Kvalitetssikret av Norsk Sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Arbeidsoppgaver

Som kaptein er du øvste leiar på eit skip, og har ansvar for

 • mannskap, passasjerar
 • last og utstyr
 • navigasjon og trygging


Som kaptein er du den som står ansvarleg overfor arbeidsgivar og myndigheiter.

I tillegg til maritime kunnskapar, må du ha kunnskapar om leiing og økonomi. Kapteinen jobbar skift og må rekna med å vera om bord i lengre periodar. 

Kapteinens nestkommanderande og avløysar er overstyrmannen, som vanlegvis har hovudansvar for laste- og losseoperasjoner og behandling av last. Kapteinen høyrer til i leiargruppa på skipet saman med overstyrmann, maskinsjef og førstemaskinist. På eit skip er det som regel ein kaptein, ein overstyrmann og to-tre styrmenn. Talet tilsette om bord varierer mellom skipstypar og fartsområde.

For å bli kaptein må du få erfaring som styrmann. Den naturlege karrierevegen på eit skip er at du etter utdanninga startar som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein.

Styrmannlos, overstyrmann og kaptein går under nemninga dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut frå kva type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeida på ei ferje i Noreg og på ein tankbåt i internasjonale farvatn.

Det finst forresten òg kapteinar som er pilotar og tilsette i forsvaret.

Hvor jobber kapteinar ?

Kapteinen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvatn, det vera seg tankskip, offshorefartøy eller hurtigbåt. Viss du vil segla i internasjonale farvatn, må du vera oppmerksam på at plettfri vandel ofte er eit krav for å få visum i fleire land.

Etter lengre tid som kaptein kan du òg arbeida på land med administrasjon, personalledelse, kvalitets- og tryggingsarbeid, i reiarlagsadministrasjon, maritime bedrifter eller i offentleg sjøforvaltning.

Intervjuer

Portrett av kaptein Lars-Morten Grønmo. Han er avbildet på broa på båten, vi ser horisonten ut vinduene. Han er iført mørkeblå genser med tre gullstriper på hver skulder.

Kaptein

Lars-Morten Grønmo

– Du velger egentlig ikke å bli kaptein, det er noe du gjør deg fortjent til, og det er en tillitserklæring, sier Lars-Morten som er kaptein på et konstruksjonsskip.

Viktige egenskaper

Som kaptein er det viktig å vera besluttsom, effektiv og nøyaktig. Ein uoppmerksomhet eller feil avgjerd kan medføra farlege situasjonar. Du må vera serviceinnstilt, god til å samarbeida og like å arbeida tett med mange menneske. Du bør kunna inspirera og leia andre.

Lønn

Utdanning

Alle som skal jobba på skip, og andre flyttbar innretninger til havs, må ha ein helseerklæring. For å bli kaptein må du må ha godt fargesyn og god høyrsle. Viss du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får helseerklæring.

Etter- og vidareutdanning

Kapteinen må halda seg oppdatert innan fagområdet. Det er derfor jamleg tilbod om spesialkurs og oppdateringskurs. Det er òg mogleg å videreutdanne seg til kaptein, men som regel kjem forfremmelsen etter kvart som du opparbeider deg erfaring. Merk at kaptein og sjøkaptein ikkje er det same. Sjøkaptein er ein beskytta tittel for dei som har sjøkaptein sertifikatet (Dekksoffiser klasse 1). Det er mogleg å vera kaptein på mindre fartøy med lågare sertifikat, men då ikkje sjøkaptein.

De vanligste jobbene blant nautikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
 • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 681302 - Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig
 • 6813 - Maritime navigasjonsfag
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
 • 5813 - Maritime navigasjonsfag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kapteinar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3142126 - DP-OPERATØR
 • 3142121 - KAPTEIN (SJØ)
 • 3142113 - SJØKAPTEIN

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.